Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

G44.2 Huvudvärk av spänningstyp

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

I normalfallet är rekommendationen ingen sjukskrivning, utöver eventuell egen sjukanmälan i upp till 1 vecka. En eventuell sjukskrivnings omfattning och varaktighet är kopplad till arbetets art. Patienten bör snarast möjligt återgå i arbete, i enstaka fall till en början på deltid för att därefter stegvis öka arbetsgraden

  • Vid lindrig till medelsvår spänningshuvudvärk rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid kronisk spänningshuvudvärk saknas uppgift om sjukskrivningsrekommendation.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

  • Nedsatt uthållighet och energi
  • Minskad tanke- och koncentrationsförmåga
  • Beskriver huvudvärk
  • Beskriver ljus- och ljudkänslighet
  • Stramhet i musklerna i huvudet, hals och skuldror

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

  • Svårt att behålla fokus
  • Svårt att lösa problem och/eller planera
  • Svårt att hantera stress pch psykologiska krav

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

G44.2 Huvudvärk av spänningstyp Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-17
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion