Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

För tidig hinnbristning, blödning före förlossning, förvärkar och hotande förtidsbörd (O42, O46, O47)

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd finns för O47 förvärkar och hotande förtidsbörd men saknas för O42 för tidig hinnbristning och O46 blödning före förlossning.

Arbetsförmågan bestäms av symtom, undersökningsfynd, arbetsuppgifter samt riskfaktorer i anamnesen. Sjukskrivningstiden bör i första hand planeras för 2 till 3 veckor och därefter en ny bedömning. Vid mer hotande tillstånd kan det krävas hel sjukskrivning fram till fullgången tid.

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Vid lindriga sammandragningar är arbetsförmågan vanligen inte nedsatt.

 • Vid medelsvår smärtintensitet, måttlig frekvens av sammandragningarna och vid måttlig till tung fysisk eller psykisk arbetsbelastning kan arbetsförmågan vara nedsatt. Överväg partiell sjukskrivning fram till förlossningen.

 • Vid smärtsamma återkommande sammandragningar, med eller utan cervixpåverkan kan arbetsförmågan vara helt nedsatt fram till förlossningen.

 • Vid smärtsamma återkommande sammandragningar och om den gravida under tidigare graviditeter haft sena missfall eller förtidsbörd, fått cerklage eller vid flerbörd (O30) kan arbetsförmågan vara helt nedsatt fram till förlossningen.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Förvärkar
 • Sammandragningar (med/utan smärta)
 • Beskriver oro
 • Beskriver sömnstörning
 • Sänkt koncentrationsförmåga

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Ordinerad sängvila (partiell/total) för att undvika förtidsbörd 
 • Nedsatt förmåga till fysisk aktivitet
 • Nedsatt förmåga att gå
 • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål 
 • Svårt att ändra kroppställning (t ex ställa sig, sätta sig, böja sig)
 • Svårt att bibehålla kroppställning (t ex sitta, stå) 
 • Begränsad tolerans för stress och psykiska krav 
 • Nedsatt förmåga bistå andra (t.ex. egna barn)
 • Svårt att genomföra dagliga rutiner (t ex laga mat, handla)

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

O47. Förvärkar och hotande förtidsbörd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-17
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion