Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

C50 Bröstcancer

Symtomens svårighetsgrad och individuellt svar på behandlingen är vägledande vid bedömningen av behovet av sjukskrivning.

Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen. Vanligt förekommande är akut och/eller försenad krisreaktion, depressiva symtom, ångest, oro för återfall och sömnstörning (se adekvat rekommendation om sjukskrivning för psykiska diagnoser).

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Vid icke-spridd bröstcancer är sjukskrivning i upp till 3 veckor efter bröstbevarande operation med mindre lymfkörtelingrepp vägledande i de fall där ingen tilläggsbehandling ska ges.
 • Vid icke-spridd bröstcancer när större lymfkörtelingrepp och/eller mastektomi utförts kan sjukskrivning i upp till 6 veckor vara motiverad i de fall där ingen tilläggsbehandling ska ges. Överväg arbetsanpassning och partiell sjukskrivning.
 • Vid icke-spridd bröstcancer under den postoperativa cytostatikabehandlingsperioden, i regel 5 månader, är arbetsförmågan ofta helt nedsatt. Hos en mindre andel patienter finns arbetsförmåga mellan behandlingarna. Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning är oftast aktuellt. För patienter som erhåller preoperativ cytostatikabehandling krävs oftast längre sjukskrivningsperiod än ovan.
 • Vid icke-spridd bröstcancer under den postoperativa cytostatikabehandlingsperioden, i regel 5 månader, är arbetsförmågan ofta helt nedsatt. Hos en mindre andel patienter finns arbetsförmåga mellan behandlingarna. Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning är oftast aktuellt. För patienter som erhåller preoperativ cytostatikabehandling krävs oftast längre sjukskrivningsperiod än ovan.
 • Vid icke-spridd bröstcancer under komplikationsfri strålbehandling är arbetsförmågan ofta god. Om patienten behöver avstå från arbete för att behandlingen ska kunna genomföras kan sjukpenning i förebyggande syfte bli aktuellt. Patienter som fått cytostatikabehandling före strålbehandling har ofta helt nedsatt arbetsförmåga under behandlingen pga. kvarstående biverkningar.
 • Vid icke-spridd bröstcancer och hormonell behandling eller antikroppsbehandling medför för de flesta patienter möjlighet att återgå i arbete åtminstone på deltid.
 • Vid spridd bröstcancer är sjukskrivning under lång tid – 1 år eller längre – ofta motiverad, men i perioder med remission (förbättring) kan arbetsförmåga finnas.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

 

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Trötthet, nedsatt uthållighet och energi
 • Minskad tanke- och koncentrationsförmåga 
 • Försämrat minne
 • Nedsatt immunförsvar
 • Lymfödem
 • Illamående
 • Nedsatt muskelstyrka
 • Klåda, brännande känsla, krypningar
 • Nedsatt känsel och försämrad motorik i händer och/eller fötter
 • Smärtsamma neuropatier
 • Sår- och sprickbildning
 • Beskriver sömnstörning - sover för lite (svårt att somna och/eller vaknar ofta)
 • Beskriver sömnstörning - sover för mycket 
 • Nedsatt emotionell stabilitet

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Svårt att behålla fokus
 • Svårt att lösa problem och/eller planera
 • Svårt att genomföra dagliga rutiner (t ex laga mat, handla)
 • Ökad uttröttbarhet som påverkar aktivitetsförmågan 
 • Svårt att hantera stress och psykologiska krav 
 • Svårt att lära nytt och/eller tillämpa kunskap
 • Svårt att t ex läsa en tidning eller följa ett TV-program
 • Nedsatt greppförmåga och finmotorik
 • Nedsatt förmåga att gå
 • Nedsatt förmåga att lyfta och bära föremål 
 • Svårt att bibehålla kroppställning (t ex sitta, stå) 
 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-17

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

C 50 Bröstcancer, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-17
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion