Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

F20-F29 Psykotiska syndrom

Socialstyrelsen vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. En ny bedömning ska ske innan sjukskrivningen förlängs.

 • Vid psykotiska syndrom kan sjukskrivning på heltid upp till ett år eller längre behövas. I rehabiliteringsfasen kan en gradvis minskande sjukskrivningsgrad vara bra.
 • Vid psykotiska syndrom med svårare, kroniska tillstånd kan arbetsförmågan bli permanent nedsatt.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Vanföreställningar
 • Hallucinationer 
 • Nedsatt emotionell stabilitet
 • Ångest
 • För mycket/för lite energi
 • Över tid höjd/sänkt stämningsläge   
 • Agitation eller långsamma rörelser och tal  
 • Beskriver sömnstörning - sover för lite (svårt att somna och/eller vaknar ofta)
 • Beskriver sömnstörning - sover för mycket 
 • Tankestörningar - växlande förlångsammade/snabba tankar
 • Sänkt koncentrationsförmåga
 • Försämrat minne
 • Försämrad förmåga att sortera sinnesintryck          
 • Nedsatt uppfattning av jaget och tiden            
 • Avvikande muskeltonus                                     

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Svårt att behålla fokus
 • Svårt att lösa problem och/eller planera         
 • Svårt att fatta beslut     
 • Svårt att hantera stress och psykologiska krav   
 • Svårt att påbörja och/eller göra klart en uppgift
 • Svårt att hantera/utföra mer än en sak i taget
 • Svårt att hantera/utföra sammansatta uppgifter
 • Svårt att hantera förändringar i arbetet/vardagen
 • Svårt att lära nytt och/eller tillämpa kunskap
 • Svårt att genomföra dagliga rutiner (t ex laga mat, handla)
 • Svårt att t ex läsa en tidning eller följa ett TV-program
 • Svårt att hantera sociala sammanhang, folksamlingar, formella kontakter och delta i aktiviteter
 • Svårt att hantera sociala relationer           

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

F20-F29 Psykotiska syndrom, Socialstyrelsen (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion