Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

F30-F31 Mani och bipolär sjukdom

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd finns för F31 Bipolär sjukdom.

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. En ny bedömning ska ske innan sjukskrivningen förlängs.

 • Vid lindrig, medelsvår till svår bipolär sjukdom under och efter akuta skov kan hel sjukskrivning upp till 6 månader behövas. Gradvis upptrappning av arbetstid är lämpligt.
 • Vid lindrig, medelsvår till svår bipolär sjukdom mellan skov med kognitiv funktionsnedsättning och depressiva restsymtom kan hel sjukskrivning, alternativ partiell sjukskrivning, behövas upp till 2 år.
 • Vid svår bipolär sjukdom med permanent försämring efter skov eller progredierande förlopp och svår samsjuklighet kan arbetsförmågan bli permanent nedsatt.

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

 

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

 

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • För mycket växlande med för lite energi      
 • Över tid höjd/sänkt stämningsläge    
 • Nedsatt emotionell stabilitet
 • Agitation eller långsamma rörelser och tal  
 • Beskriver sömnstörning - sover för lite (svårt att somna och/eller vaknar ofta)
 • Beskriver sömnstörning - sover för mycket 
 • Tankestörningar - växlande förlångsammade/snabba tankar  
 • Försämrad förmåga att sortera/tolka sinnesintryck    
 • Sänkt koncentrationsförmåga
 • Försämrat minne             
 • Nedsatt uppfattning av jaget och tiden          
 • Smärta     
 • Avvikande muskeltonus                                                  

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Svårt att behålla fokus
 • Svårt att lösa problem och/eller planera         
 • Svårt att fatta beslut     
 • Svårt att hantera stress och psykolgiska krav   
 • Svårt att påbörja och/eller göra klart en uppgift
 • Svårt att hantera/utföra mer än en sak i taget
 • Svårt att hantera/utföra sammansatta uppgifter
 • Svårt att hantera förändringar i arbetet/vardagen
 • Svårt att lära nytt och/eller tillämpa kunskap
 • Svårt att genomföra dagliga rutiner (t ex laga mat, handla)
 • Svårt att t ex läsa en tidning eller följa ett TV-program
 • Svårt att hantera sociala sammanhang, formella kontakter och delta i aktiviteter
 • Svårt att hantera sociala relationer           

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering

0

INGET problem

0-4 %

(inget, ingen, avsaknad, obetydlig...)

1

LÄTT problem

5-24 %

(lätt, litet, lågt...)

2

MÅTTLIGT problem

25-49 %

(måttligt, medel, ganska stort...)

3

STORT problem

50-95 %

(stort, gravt, högt, extremt, svårt...)

4

TOTALT problem

96-100%

(fullständigt...)

 

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Reviderat 2018-09-11

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

F31 Bipolär sjukdom, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-09-11
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion