Region Jnkpings ln Barn och unga
plus.rjl.se/samverkan

Elevhälsan - Verksamheter i samverkan för barn och unga

För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Huvudman för Elevhälsan är kommunerna. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsa ska anordnas för eleverna i:

 • förskoleklassen
 • grundskolan
 • grundsärskolan
 • sameskolan
 • specialskolan
 • gymnasieskolan
 • gymnasiesärskolan.

För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till:

 • skolläkare
 • skolsköterska
 • psykolog
 • kurator
 • personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Elevhälsan ska underlätta studierna

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsan ska enligt förarbeten till skollagen bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser

Varje elev ska under tiden i förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Dessa genomförs av skolsköterskan. I gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska varje elev erbjudas minst ett sådant hälsobesök. Eleverna får vid behov vända sig till elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser.

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2016-08-10
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion