Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Barn som flykting och asylsökande

Innehåll denna sida:

Barn och föräldrar - Interventioner utifrån ett barnperspektiv

Berörda aktörer inom regionen inkl. idéburna organisationer - Interventioner för kompetenshöjning

Samverkansformer för interventioner till barn och föräldrar utifrån ett barnperspektiv

Samverkansformer  för berörda aktörer inom regionen inkl. idéburna org. vid interventioner för kompetenshöjning

Övrigt

 


Barn och föräldrar - Interventioner utifrån ett barnperspektiv

Barngruppsverksamheter Barn i väntan (BiV) och Barn i start (BiS)

Barn i Väntan och Barn i Start är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som vill lära sig mer om sig själva, om asylprocessen och om hur det är att vara ny i Sverige. Fokus ligger på deltagarnas egna känslor och syftet är att stärka barnen oavsett vilket land de kommer att växa upp i.

Barn i väntan BiV och Barn i start BiS vill genom samtal, pedagogiska lekar och olika kreativa övningar hjälpa barn och ungdomar med föräldrar/förälder som är asylsökande eller nyligen fått uppehållstillstånd att utveckla verktyg för att bättre kunna handskas med sin situation för en positiv hälsa och utveckling.

Projektet genomförs i samarbete med Migrationsverket, kommunerna Eksjö, Vetlanda och Sävsjö samt Individuell Människohjälp. Projektet finansieras huvudsakligen av ERF-fonden och beräknas pågå år 2008 – 2009. Spridning av verksamheten ingår liksom planering för implementering efter projekttidens slut.
För närvarande drivs barngrupper av Svenska kyrkan Öxnehaga och Vårsol i Jönköping.

Hälso- och sjukvård till asylsökande barn och flyktingbarn

(se Region Jönköpings intranät, inloggninhg krävs)

All nyanlända vuxna i länet erhåller tidigt efter ankomsten en samhällsinformation. Distriktssköterskor från Höglandet medverkar regelbundet med information om vårt hälso- och sjukvårdssystem samt egenvård. En hälsofrämjande introduktion syftar till att stärka sin handlingskraft (egen försörjning och utbildning), etablera goda levnadsvanor samt känna delaktighet i samhället.

Följande barn ska erbjudas och har rätt till kostnadsfri komplett hälsoundersökning inom regionen.

  • Flyktingbarn/asylsökande med eller utan förälder.
  • Anknytningsbarn som kommer till förälder som redan finns i Sverige.
  • Barn som immigrerar till Sverige med en eller två föräldrar.
  • Adoptivbarn.
  • Barn från Skandinavien, Västeuropa, USA, Canada, Australien och Nya Zeeland behöver normalt ingen hälsoundersökning.

Patientguiden på flera språk
”Hälsovård, sjukvård och tandvård för asylsökande” på lätt svenska har tagits fram tillsammans med landstingets informationsavdelning.

En översättning av Patientguiden 2008 (lättläst svenska, arabiska, engelska, somaliska och serbokroatiska) beräknas vara klar under hösten 2008. Materialet är tänkt att användas i vården, vid utbildningssammanhang och inom Migrationsverket

 


Berörda aktörer inom regionen inkl. idéburna organisationer - Interventioner för kompetenshöjning

Barndialogen, arenan för processer och samverkan (4)
en plattform i länet för samverkan och utveckling mellan kommuner Landstinget och frivilliga organisationer. En av processerna ”Barn som far illa” tar upp invandrarealterad problematik 

Lärandeseminarium Nya Svenskar. (52, 53, 54)
Ett 90-tal deltagare från kommunerna på Höglandet, Landstinget och ideella org. har under 2007-2008 deltagit i collaboratives med målsättning att främja ökad delaktighet, bättre hälsa och en högre livskvalitet för nyanlända. Syftet har varit att fördjupa och utveckla samverkan inom och mellan berörda aktörer för att främja ökad delaktighet, bättre hälsa och en högre livskvalitet för nyanlända.  De lokala och centrala överenskommelserna har omsatts i praktiskt vardagsarbete. Särskilt har barns och familjers hälsa stått i fokus tillsammans med arbetslinjens frågor. Finansiering har skett med stöd av ERF-fonden. Sammantaget förväntades projektet främja ett mer självständigt liv med ökad delaktighet och hälsa för nyanlända ─ samt ge ökad uppmärksamhet kring barnen i dessa familjer

Barnasylgruppen (72) 
Barnasylgruppen vill skapa förutsättningar för en kontinuerlig information om hälso- och sjukvårdsfrågor, identifiera förbättringsområden och skapa goda rutiner till stöd för barn och ungdomars hälsa. Gruppen representeras av Migrationsverket, kommunerna (skolan soc.), psykiatrin, primärvården.

Riktlinjer för hälsoundersökningar av barn och ungdomar från andra länder
Syfte med hälsoundersökning
• Att bedöma om allvarlig ohälsa finns och försöka tillgodose individens eventuella behov av omedelbar vård.
• Hindra spridning av allmänfarliga sjukdomar.
• Genomgång av vaccinationsstatus.
• Information till familjen om hur svensk barnhälsovård, elevhälsa, sjukvård och tandvård fungerar.
• Underlätta fortsatt kontakt med barnhälsovård, elevhälsa och folktandvård

Webbsida intranätet om hälso- och sjukvård till asylsökande barn och flyktingbarn

 


Samverkansformer för interventioner till barn och föräldrar utifrån ett barnperspektiv

Efter bedömning om förutsättningar
Styrning (St)
Verktyg (V)
Samsyn (Sa)

1. Barngruppsverksamheter barn i väntan BIV och barn i start BIS
(St) Barn i Väntan (BIV) startade 2004 i Malmö i ett samarbete mellan Individuell Människohjälp och Svenska kyrkan och finansierades då av Allmänna Arvsfonden. 2007 utökades verksamheten till att även vända sig till familjer med uppehållstillstånd i Sverige, Barn i Start (BIS). Metoden har även spridits till andra orter i Sverige och verksamheten har utvecklats allt eftersom man sett nya behov och utforskat nya möjligheter
(V)  genom samtal, pedagogiska lekar och olika kreativa övningar hjälpa barn och ungdomar med föräldrar/förälder som är asylsökande eller nyligen fått uppehållstillstånd att utveckla verktyg för att bättre kunna handskas med sin situation för en positiv hälsa och utveckling.
(Sa) En samsyn mellan landstinget, kommunerna och idéburna organisationer har varit mycket stark för igångsättning  av och stöd till dessa verksamheter .

2. Hälso- och sjukvård till asylsökande barn och flyktingbarn
(information finns på intranätet)
Animerad webbsida för barn 8-12 år ”Våga berätta” 1177.se
(St) landstingets ledning
(V) information med riktlinjer och checklistor för olika målgrupper och vårdåtgärder
(Sa) Beslutad  i medicinsk programgrupp barn

3. Patientguiden på flera språk
(St) Landstingets informationsavd.
(V) information
(Sa) i samverkan med Barndialogen

 


Samverkansformer  för berörda aktörer inom regionen inkl. idéburna org. vid interventioner för kompetenshöjning

Efter bedömning om förutsättningar
Styrning (St)
Verktyg (V)
Samsyn (Sa)

 

Barndialogen (4)
(St)
(V)
(Sa)

Lärandeseminarium Nya Svenskar.  (52, 53, 54)
(St)
(V)
(Sa)

Barnasylgruppen (72) 
(St) Landstingets ledning
(V) nätverk med repr från berörda verksamheter inom kommun, landstinget och Migrationsverket
(Sa)

Barnasylgruppen ville skapa förutsättningar för en kontinuerlig information om hälso- och sjukvårdsfrågor, identifiera förbättringsområden och skapa goda rutiner till stöd för barn och ungdomars hälsa. Gruppen representeras av Migrationsverket, kommunerna (skolan soc.), psykiatrin, primärvården.

Riktlinjer för hälsoundersökningar av barn och ungdomar från andra länder

Webbsida intranätet om hälso- och sjukvård till asylsökande barn och flyktingbarn
(St) landstingets ledning
(V) information
(Sa) beslutat i medicinsk programgrupp barn – kolla upp


Övrigt

Vårdnivåer och målgrupper - avseende insatser, se särskild sida!

Vårdnivåer och målgrupper - avseende kompetenshöjning till berörda aktörer - se särskild sida!


”Allt vi gör i region Jönköping ska leda till att det blir bättre för barnen” ”För barns och ungas bästa” Handlingsplan för Barnkonventionen i Region Jönköpings län 2013 (webbsida) - se även särskild sida!


Resultat

i form av exempelvis ökad kvalitet (K), effektivitet (E), välfungerande organisation (O), spridning (S)
Att diskutera tillsammans

Resultat från lärandeseminarium ”Nya svenskar”

Aneby Biblioteksprojektet – tillgänglighet till böcker på modersmål i skolan, Information om fritidsaktiviteter i Aneby kommun, Norminformation för grundskolan

Eksjö Nätverk för Eksjöteamet, Hälsospåret – Egenvård, Meritportföljen

Nässjö Kontakt med BVC för nyanlända, Informationsöverföring angående hälsoundersökning, Samverkan kring kartläggningssamtal

Sävsjö Tolk vid skolstart för SFI, Bättre introduktion för flyktingbarn, Hantering av flyktingars hälsoundersökningar, gruppaktiviteter för kvinnor IM Vrigstadhemmet, Utveckling av LÖKEN-träffarna, Egenvård, tematräffar under introduktionen

Tranås Rutiner för hälsosamtal i samarbete med IFO, tandvården och elevhälsovården, enkla kontaktvägar mellan berörda instanser Väntetider till skolan och tolkmöjlighet

Vetlanda Egenvård på tematräffar, sjukintyg vid oförmåga till sysselsättning, utveckla och förbättra kommunikationen mellan förskola, skola och SFI, förskola/skola – tematräffar, översätta information till andra språk och lätt svenska

 


Sammanfattande bedömning av framgångsfaktorer för ett förebyggande och samhällsorienterat arbete för barn och unga i samverkan (enlig spec. nedan)
Att  besluta tillsammans

-


Sammanfattande bedömning av framgångsfaktorer - se särskild sida!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2016-05-24
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion