Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Metodik

för en god utomhusmiljö på förskolegården.

Vill du förbättra utomhusmiljön på din förskolegård?

Det finns en hel del man kan göra för att skapa en så bra utomhusmiljö som möjligt. Här har vi samlat erfarenheter från arbetet med att förbättra utomhusmiljön på nio pilotförskolor i Jönköpings län, tillsammans med metodik, förbättringsidéer och kontaktuppgifter.

Övergripande arbetssätt med beprövad metodik

Erfarenheterna från de pilotförskolor som har lyckats bäst med att förbättra utomhusmiljön visar att det behövs ett övergripande arbetssätt för att nå resultat. Här beskrivs de avgörande stegen i detta arbetssätt tillsammans med rekommenderade verktyg.

I grunden bygger metodiken på en arbetsgång som är formad av Regionen Jönköpings län utvecklingsenhet, Qulturum. Qulturum har i sin tur utvecklat metoden utifrån andra organisationers kvalitetsarbete. För att få genomslag har pilotförskolorna och projektledningen anpassat metodiken till de förutsättningar som finns inom förskolan.

Metodikstegen

Metodiken går ut på att man följer de olika stegen i nummerordning:

1. Nulägesorientering
Börja med att rita upp skolgården (antal träd, antal öppna ytor etc.) Använd t.ex. mätverktyget ”OPEC”. Beskriv hur utomhusmiljön ser ut idag - tillgångar och utmaningar. Ta reda på i vilka miljöer barnen befinner sig/befinner sig inte på förskolegården. Personalens egen upplevelse av utomhusmiljön idag. Sammanfatta läget tillsammans.  

2. Prioritering och målsättning
Välj ut de största problemsituationerna, hitta orsakerna och sätt mål för dem. 

3. Planering av test och mätning
Gör en kort planering för vilka åtgärder ni vill göra för att förbättra i utomhusmiljön på förskolegården i valda områden - natur, UV-skydd, återhämtning och rörelse. Beskriv vilka förändringar och tester ni har genomfört och på vilket sätt. Vilka på förskolan ska involveras i mätningar och tester? Fundera över om samverkan med andra personer utanför förskolan kan förekomma.

4. Förändring och mätning
Genomför åtgärderna och beskriv om det gick som förväntat, ev. möjligheter, svårigheter och andra iakttagelser. Dokumentera avvikelser, svårigheter och/eller oförutsedda effekter.

5. Effektkontroll och analys
Kontrollera om åtgärderna gav effekt på förskolegrådens utomhusmiljö. Ta reda på barnens upplevelse. Hämta inspiration från andra förskolors erfarenheter.

6. Beslut om fortsättning
Summera erfarenheterna och bestäm vilka åtgärder som ska bli rutin och vilka situationer som behöver förbättras ytterligare.  

 

Checklistor

 

Praktiska tips, förklaringar, verktyg och exempel

Filmer

Att tänka på!

"Små saker som du får gjorda är bättre än stora saker du planerar att göra".

Uppdaterad: 2019-01-07
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion