Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Pilotförskolornas förbättringsarbeten

för lek, rörelse och lärande i grön miljö på förskolegården

Mål och arbetssätt

De 9 förskolorna har satt gemensammt syfte och mål för perioden. Det handlar om att göra ett positivt genombrott i utomhusmiljön på förskolegårdarna. Vi har sammanfattat detta:

 • Att involvera personal och barn inom förskolan i ett förbättringsarbete för en hälsofrämjade utomhusmiljö
 • Att utveckla mångfunktionella utomhusmiljöer på förskolegårdar med förstärkta ekosystemtjänster för hälsa och hållbarhe

Alla team har gemensamt följt en serie med lärandeseminarier. Tyngdpunkten ligger dock på det praktiska förbättringsarbetet som sker mellan träffarna, på respektive förskola tillsammans med barn och annan personal. I det sammanhanget har det varit viktigt att deltagande team består av personal från samma avdelning och att rektor och övrig personal är involverade.

Teamens gemensamma resa

Resan inleddes med att projektledare och forskargruppen besökte alla förskolor och förskoleteamen började med att ringa in behov, idéer och erfarenheter utifrån varje förskolas förutsättningar. Övriga seminarier genomfördes i helgrupp i Jönköping. Kännetecknande för träffarna var inriktningen på planering, inspiration, erfarenhetsutbyte och verktyg som gav energi till det praktiska förbättringsarbetet på förskolan.

Steg för steg

Här ser du teamens gemensamma resa från mars 2017 till oktober 2018 steg för steg:

 1. Projektledningen och forskargruppen besöker var och en av teamen på hemmaplan.
 2. Teamens egna aktiviteter på förskolan steg 1:
  - Nuläget beskrivs via kartläggning och poster.
  - Baslinjemätning påbörjas.
  - Förankring av mål och förväntningar hos kollegor.
 3. Lärandeseminarie 1:
  - Alla teamen träffas tillsammans med projektledningen och forskargruppen.
 4. Teamens egna aktiviteter på förskolan steg 2:
  - Mål och metoder för utsatta utomhusmiljöer bestäms.
  - Minst två förbättringstester med mätningar genomförs tillsammans med barnen.
  - Föräldrarna involveras.
  - Personalmätning påbörjas och genomförs var tredje vecka.
 5. Lärandeseminarie 2:
  - Alla teamen träffas tillsammans med projektledningen och forskargruppen.
 6. Teamens egna aktiviteter på förskolan steg 3:
  - Testerna utökas med framgångsrika exempel från andra team.
  - Teamen reflekterar över mätmetoderna och förbättrar dem eventuellt.
 7. Lärandeseminarie 3:
  - Alla team träffas tillsammans med projektledningen och forskargruppen.
 8. Teamens egna aktivitet på förskolan steg 4:
  - Testerna utökas för att hantera flera tester.
  - Teamen tolka mätningar ioch och reflekterar över mätmetoderna.
  - Teamen sammanställer rapport.
 9. Lärandeseminarie 4:
  - Alla team träffas tillsammans med projektledningen och forskargruppen.
  - Presentation av teamarbete från respektive förskola.
 10. Inspirationsträff för teamen
 11. Konferens med syfte att sprida alla erfarenheter från utvecklingsarbetena.

Resultat

Under resans gång har teamen genomfört ett 70-tal tester. De allra flesta av dessa gav ett bra resultat eftersom testerna är gjorda där behovet av en bättre utomhusmiljö på förskolegården har varit störst. Krysset här nedan illustrerar detta. Varje prick är ett genomfört test vars resultat bedöms utifrån hur effekten blev på utomhusmiljön samt hur enkelt det var att genomföra.

 

För att nå ett bra resultat behövs inte bara förbättringsidéerna utan även ett fungerande arbetssätt, från kartläggning till genomförande och mätning. De kritiska stegen i metodiken finns som en guidning på sidan.

Uppdaterad: 2018-12-06
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion