Region Jnkpings ln Kontakt och support
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Medlemmar i Senior alerts styrgrupp

Elisabeth Rothenberg:
Elisabet Rothenberg är legitimerad dietist och medicine doktor samt adjungerad lektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Har lång erfarenhet av geriatrisk nutrition, såväl från kliniskt arbete som från att vara dietist inom särskilt boende med nutritionsbehandling av enskilda äldre samt från forskning kring energi- och näringsbehov, kroppssammansättning och nutritionsproblem hos äldre. Elisabeth sitter i Livsmedelsverkets expertgrupp för kost och hälsa, Socialstyrelsens arbetsgrupp för ”Sjukdomsrelaterad undernäring” samt SKLs arbetsgrupp för patientsäkerhet - nutrition.
e-post:

Lars Gahnberg:
Lars Gahnberg är övertandläkare och professor vid Hälsoodontologiska enheten vid Folktandvården Västra Götalandsregionen, samt Institutionen för odontologi Sahlgrenska akademin i Göteborg. Lars intresseområden är bland annat cariologi, samhällsodontologi, prevention och äldretandvård.
e-post:

Madeleine Wertsén
Madeleine Wertsén är övertandläkare vid Mölndals sjukhus. Sedan 1992 arbetar hon i ett oralmotoriskt team med logoped. Hon förläser för tandvårds- och vårdpersonal i ämnena Orala aspeketer på sjukdom och funktionshinder men även om sedering med Midazolam tillsammans med anestesiolog. Hon undervisar även i grundutbildningen på Odontologiska fakulteten, Göteborg, i tandsköterske-, tandhygienist- och tandläkarprogrammet. Madeleine är med i ledningsgruppen för Centrum för äldretandvård, Folktandvården i Västra Götalandsregionen, där man arbetar på olika sätt för att främja äldres orala hälsa. Sedan 2011 håller hon på med ett litet forskningsprojekt kring munskärmsträning.
e-post:

Helle Wijk
Helle Wijk, leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap, docent och universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hennes doktorsavhandling handlar om hur äldre uppfattar färger. Hennes nuvarande forskningsområde rör omgivningens betydelse för patienter och äldre personers funktioner och välbefinnande samt för vårdens utförande. Helle är styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening och Forum för vårdbyggnad samt ledamot i styrgruppen för Svenska demensregistret förutom Senior alert.
e-post:

Agneta Ståhle
Agneta Ståhle är professor i sjukgymnastik vid Karolinska Institutet. Agneta har i sin forskning studerat vad fysisk aktivitet och träning har för effekt på hälsa, fysisk kapacitet och livskvalitet. De senaste åren har Agneta ägnat stor del av sin forskning åt att studera vad utmanande och progressiv balansträning har för effekt på fallrädsla, funktions- och gångförmåga samt livskvalitet hos äldre med balansproblem.
e-post:

Anders Engelholm
Anders Engelholm är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård och har en kandidatexamen inom omvårdnad. Just nu slutför han sin magisterexamen inom folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet. Han har lång erfarenhet inom den kommunala hälso- och sjukvården som distriktssköterska och har under större delen av 2000-talet arbetat som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Västernorrland. Mallan 2010-2016 arbetade han som utvecklingsledare på Kommunförbundet Västernorrland och FoU Västernorland inom Äldresatsningen. Från 2016 är Anders MAS i Sundsvalls kommun. Han sitter sedan många år med i ledningen i det nationella nätverket Nikola som arbetar med utveckling av vården kring personer med blås- och tarmstörningar (inkontinens) och har uppdrag åt Socialstyrelsen för att utveckla och skapa kvalitetsindikatorer inom området till öppna jämförelser. Tillsammans med Agneta Sandberg, uroterapeut i Blekinge läns landsting, har han utvecklat en ny modul i Senior alert som kring Blåsfunktionsstörning (inkontinens) som kom i drift januari 2014.
e-post:

Thomas Schneider
e-post:

Carita Nygren
e-post:

Rut Öien
e-post:

Nina Åkesson
Nina Åkesson är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård och har en magisterexamen inom vårdvetenskap. Hon har lång erfarenhet av arbete i hemsjukvård. Sedan 2009 arbetar hon enbart med svårläkta sår, halvtid på en sårmottagning i Blekinge och halvtid som Nationell koordinator för kvalitetsregistret för svårläkta sår. Hon bedriver klinisk forskning och har publicerat ett flertal artiklar om svårläkta sår.
e-post:

Ann Johansson
e-post:

Elsa Ingesson
e-post:

Josephine Garpsäter
e-post:

Maj Rom
e-post:

Uppdaterad: 2016-06-28
Anette Vernersson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik