Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Digitala lösningar - aktuella aktiviteter

Läget 20170705

Samlad information kring Link och Messenger finns nu på sidan: Samordnad vårdplanering i Link

 

Nyhetsflöde

 • Nu finns det ett nyhetsflöde för aktuell information om Cosmic Link, Messenger och ROS som alla berörda bör prenumerera på. I detta nyhetsflöde kommer nyheter kring systemen att publiceras, liksom information om avbrott/driftstörningar.
  Se under Aktuellt på informationssidan Samordnad vårdplanering i Link

Cosmic Messenger

 • Cosmic Messenger används som meddelandefunktion mellan kommunal hälso- och sjukvård och vårdcentraler.

 • Riktlinje, övergripande rutin och manualer finns publicerade på Samordnad vårdplanering i Link (se under manualer och instruktioner => Messenger) 

 • Cosmic Messenger är ett meddelandesystem som hanterar enklare meddelanden och ska inte ersätta journaldokumentation. Man kan jämställa Messenger med att använda en Post-it-lapp, men meddelanden via Messenger kan i viss mån ersätta faxmeddelanden. Vårdcentraler kan skicka med länk till läkemedelslista till kommunala sjukvården.

 • ReKo tog slutgiltigt beslut den 19/4 om att Cosmic Messenger skulle införas i samband med att breddinförandet av Link, med de förutsättningar projektet haft möjlighet att ta fram till 27/4. Cosmic Messenger har inte ingått i utbildningarna, då det inte fanns möjlighet att färdigställa Messengers konfigurationer och regelverk till dessa.
  Fokus för införandet: möjliggöra kommunernas åtkomst till läkemedelslista.
  Utvärdering och utveckling får ske efter sommaren.

Användaradministration mm

 • Användaradministrationen för Cosmic Link är betydligt mer komplicerad än för Meddix, då Cosmic är kopplat på ett helt annat sätt till olika system med synkningar behöver gå nattetid t.ex. Därför finns ingen möjlighet för kommunerna att få tillgång till användaradministrationen på det sätt man haft för Meddix.

 • Digital kommunikationsväg för för kommunernas utsedda beställare av behörigheter för användare finns nu. Se information på Samordnad vårdplanering i Link. Den digitala funktionen kommer att utvecklas till att även gälla felanmälan.

 • Tidigare inloggningsproblem för användare som varit anställd i flera organisationer t.ex. både i region och någon kommun är löst.

Support

 • Varje organisation ansvarar för att bygga upp en lokal supportorganisation. Samverkan mellan verksamhet, superanvändare och IT-avdelningar måste ske. Det är viktigt att länka samman de olika organisationernas support på ett klokt sätt, och att kontaktvägar blir tydliga.

 • Supportavtal är under framtagande och ska tecknas med alla verksamheter

 • Ett intensivt arbete pågår för att underlätta support och upprätta supportvägar för frågor gällande Cosmic Link och Cosmic Messenger inför införandet. Här behövs säkert en fortsatt utveckling, men att det finns en formell väg även för kommuner är en bra bit på väg.

  • Superanvändarna ansvarar för support för den egna enheten/verksamheten och är de som i första hand ska kontaktas vid eventuella frågor som rör lokala rutiner och grundfunktioner i Link.

  • Frågor som inte kan besvaras av den egna supporten som avser användning, regler och rutiner kan ställas via .

  • För regionens superanvändare hänvisas till Kundservice IT-centrum . Telefon 14141.

  • För kommunernas superanvändare och IT-avdelningar finns nu särskilt telefonnummer till regionens ITC upprättat. Personerna som kan ringa måste finnas listade hos regionens ITC. Telefon 010-241 41 50. Mer information om felanmälan för kommuner finns på Samordnad vårdplanering i Link (i högerkanten).

  • Problem av rent teknisk karaktär måste först utredas inom kommunen för att säkerställa att problemen inte finns där. Därefter kan en felanmälan via direktnummer från kommunens IT-avdelning till regionens ITC göras.

Cosmic Link - statistik

 • Statistik kan inte ses i Link. Projektet undersöker vilken statistik som behövs, och arbete pågår för att ge utsedda personer inom verksamheterna tillgång till regionens Diver-portal. Statistikåtkomst behövs för bl.a. för att kontrollera fakturor kring betalningsansvaret.

Extern åtkomst

 • Extern åtkomst ligger inte under Digitala lösningar/Link-projektet, men pga ett starkt beroende till denna inloggningslösning har det till vissa delar ändå hamnat inom projektet.

 • Den externa åtkomsten kommer att användas för inloggning till samtliga system hos Region Jönköpings län. Det är viktigt att respektive organisation säkerställer att alla användare har extern åtkomst till Cosmic Link via Extern åtkomst på alla datorer som ska användas för Cosmic Link och Messenger. Länk som ska användas är https://extern.rjl.se. I avsnitt 5 i Tjänstebeskrivning extern åtkomst beskrivs hur man loggar in. Tjänstebeskrivning extern åtkomst

 • Tjänstebeskrivning för extern åtkomst har också förmedlats till kommunernas IT-chefer via chefsnätverk eHälsa. I denna beskrivs den tekniska funktionen. 

Avtal

 • Samtliga avtal avseende Personuppgiftsbiträde och Sammanhållen journalföring mellan kommuner och region har nu tecknats.

Informationssäkerhet

 • Regelverk och rutiner för riskbedömning vid tilldelning av åtkomst/behörighet upprättas inom varje organisation (inkluderas lämpligen i redan befintliga rutiner). Ansvariga för beslut om behörighet behöver utses och intern rutin skapas.

 • Att sekretessförbindelse tecknas med alla som använder systemen är huvudmännens eget ansvar. Detta kan redan vara hanterat via anställningsavtal eller dylikt.

 • Varje organisation har eget ansvar för åtkomstkontroll (loggkontroll). Regelverk och rutiner för åtkomstkontroll behöver upprättas inom varje organisation, vilket lämpligen inkluderas i befintliga rutiner. Information till användarna om informationssäkerhet ska ske kontinuerligt i alla verksamheter, och inkluderas även detta lämpligen i befintliga rutiner inom varje verksamhet.

 • Arbete pågår för att upprätta en form av kryptering av epost, att användas för att förmedla loggar. Denna kommer att kunna tas i bruk till hösten. Arbete pågår med hur beställning av loggar ska gå till, och projektet arbetar också för att på sikt möjliggöra beställning av loggar via självservice. Personer som ska kunna beställa logguttag i varje organisation måste utses.

 • Informationsklassning av Cosmic Link via SKL:s verktyg KLASSA har genomförts och ligger till grund för krav vad gäller t.ex. drift, underhåll, support och avbrottsplan.

 • Reservrutin för hur informationsförmedlignen ska gå till vid systemavbrott finns framtagen, se Samordnad vårdplanering i Link.

Förvaltningsorganisation och roller

Arbete med att ta fram olika forum för dialog mellan parterna och förvaltnings- och utvecklingsarbete pågår.

Systemägare: Anette Peterson, Folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings län
Systemförvaltare Verksamhet: Britt Karlsson, Folkhälsa och sjukvård
Förvaltningsledare IT: Anne-Charlotte Gustafsson, ITC Region Jönköpings län
Modulförvaltare verksamhet: Helena Blom Håkansson, Lotta Sjöqvist Folkhälsa och sjukvård
Modulförvaltare IT:
Samordnare för kommuner, vårdcentraler, samt regionens tre verksamhetsområden utses.

Uppdaterad: 2017-07-05
Carina Hellström, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling