Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

NEWS-övervakning av vitala parametrar, Region Jönköpings län

Innehåll på sidan:

För att tidigt kunna upptäcka patienter som är, eller håller på att bli, kritiskt sjuka används övervakningsmodellen "NEWS” på länets tre sjukhus. Vid NEWS-övervakning kontrolleras sex vitala parametrar (se tabell nedan), där varje parameter ger mellan 0 till 3 poäng beroende på hur mycket det avviker från normalvärdet. Totalsumman av alla värden ger en sammantagen NEWS-poäng, där 0-4 poäng innebär låg risk, 5-6 poäng medium risk och 7 poäng eller mer en hög risk för att patienten ska bli kritiskt påverkad.

NEWS står för ”National early warning score”, och har utvecklats och används nationellt i Storbritannien.
”Early warning score” kan översättas med ”tidiga varningspoäng”. Bedömning enligt NEWS hjälper alltså till att identifiera och varna för patienter där risken är stor att tillståndet förvärras, och där förnyad läkarbedömning och tidigt insatta åtgärder minskar risken för ytterligare försämring och död. Nationella och internationella erfarenheter visar att tidig upptäckt av svikt i vitala funktioner och tidig bedömning av IVA-kompetens påtagligt förbättrar patientens prognos.

Det finns flera olika ”early warning score”-modeller, men NEWS har visat sig ha bäst förmåga att upptäcka risk för allvarlig händelse. Det avgörande är dock inte vilket verktyg man använder, utan att man har ett systematiskt arbetssätt och att detta arbetssätt är väl känt och följs av personalen, och att man agerar på höga värden, -innan det är för sent!

Vid NEWS-bedömning kontrolleras och poängberäknas andningsfrekvens, saturation, blodtryck, puls, medvetandepåverkan och kroppstemperatur. Det ger också extra poäng om patienten är i behov av syrgas. Värdena dokumenteras i Cosmic journaltabell. Beroende på antal poäng finns sedan riktlinjer för hur man ska agera (se åtgärdstabell längre ned).

Övervakning av vitala parametrar med NEWS

På patienter med känd låg saturation, t ex KOL-patient, kan läkare ordinera lägre gränser:

Urinproduktion/urinmätning
Njurarna är ett organ som tidigt kan fungera sämre vid kritisk sjukdom såsom sepsis, och inte minst inom kirurgi vid dehydrering och svåra post-operativa komplikationer.
Urinproduktionen är därför ett viktigt och enkelt mått på patientens vätskebalans. En sjunkande urinproduktion och stigande kreatinin är allvarliga tecken!
I NEWS-övervakning ingår inte att mäta urinen rutinmässigt, men i de fall man faktiskt följer urinproduktionen på patienten (KAD eller flaska), så ska man reagera och agera om urinproduktionen sjunker. Om man inte mäter urinen, men noterar ett stigande kreatinin på patienten, ska man också reagera och agera.

Parametern ”Medvetande”

I parametern ”Medvetande” bedömer man endast om patienten är vaken/lättväckt och adekvat vilket ger 0 poäng, eller inte är det, dvs har ”påverkat” medvetande, vilket ger 3 poäng.
Parametern ska inte blandas ihop medvetandegrad enligt RLS 85. RLS 85 är en speciell skala för övervakning av intrakraniella processer vid skalltrauma/commotio och stroke enligt en fingraderad skala som kräver speciell utbildning och kunskap. RLS 85 ingår således inte i NEWS, utan måste ordineras och följas separat i förekommande fall.

(Information: Flera landsting använder NEWS engelska formulering under ”Medvetande” med beteckningarna AVPU där A=Alert vilket ger 0 poäng och VPU=”Voice, Pain och Unresponsive”, som ger 3 poäng och avser att patienten endast reagerar på kraftig röststimuli eller på smärta eller inte reagerar alls på någotdera (alltså har påverkat/sänkt medvetande).

Intuition/oro

NEWS är bara ett stöd i bedömning av patienter! Det får inte avgöra över annat sunt förnuft. Man kan ana oråd genom sin intuition, att ”här är något som inte stämmer”. Vid allvarlig oro över patientens tillstånd trots låga poäng, -kontakta läkare.

”Bedömningsoro”

Både sjuksköterskor och läkare har olika erfarenhet och klinisk blick. NEWS är just till för att kompensera för våra subjektiva bedömningar genom att man kontrollerar patienten med objektiva kriterier. Icke desto mindre finns det flera fall beskrivna och bedömda i IVO, där sjuksköterskor och/eller läkare kritiserats för alltför passivt agerande vid utfall i vitala parametrar. Om man som sjuksköterska är orolig över läkarens bedömning, eller för att vidtagna åtgärder inte är tillräckliga,  bör man i första hand  be läkaren att kontakta sin bakjour eller IVA-läkare, men man kan också själv kontakta bakjour eller IVA-läkare för en ”second opinion”.

Dokumentation i Cosmic

Dokumentation i Cosmic
Värdena och sammanlagda NEWS-poängen dokumenteras i Cosmic journaltabell ”Mätvärden”.

Observera: Man måste starta en NY journaltabell ”Mätvärden” första gången för att få med NEWS!
När man väl har startat en ny journaltabell för en patient finns NEWS med vid fortsatta vårdtillfällen, dvs. man behöver inte starta en ny journaltabell mer än en gång.

(Hösten 2017 uppgraderas Cosmic till version R 8.1. NEWS kommer då hanteras i en egen modul med automatisk poänguträkning och dessutom med visning av senaste poäng på varje patient i enhetsöversikten).

Kontroller och åtgärder

I följande tabell framgår hur ofta NEWS-kontroller ska tas, och vilka åtgärder som ska vidtas.

Läkarbedömning och IVA-konsultation vid höga poäng

Vid medium risk (5-6 poäng, eller någon 3:a) ska ansvarig läkare tillkallas enligt ovan och bedöma patienten. NEWS kontrolleras 1 g/timma tills en läkarbedömning är utförd och därefter enligt ordination. En tät övervakningsfrekvens innebär ökad arbetsbelastning och ska inte vara tätare, eller fortgå längre, än nödvändigt.

Vid medium risk ska man överväga att konsultera IVA-läkare, och 6 poäng är förstås mer allvarligt än 5, som erfarenhetsmässigt kan uppnås ganska ofta.

Vid hög risk, dvs. 7 poäng eller mer, ska ansvarig läkaren informera och konsultera IVA-läkare.

Provtagning vid 7 poäng eller mer, ”NEWS-paket”

I väntan på läkarbedömning tar man omedelbart blodprover om patient har 7 poäng eller mer. På så vis vinner man tid och får tidigt viktiga upplysningar om patientens tillstånd. Man kontrollerar laktat (mjölksyra), blodstus, el-status (Na/K, kreatinin) samt CRP. Finns som ”NEWS-paket” att välja i ROS.
Förhöjt laktat (> 1 över normalvärde) är ett allvarligt tecken och tyder på sviktande mikrocirkulation.

Orsaker till påverkan av vitala parametrar, höga NEWS-poäng.

Den vanligaste orsaken  till påverkan i vitala parametrar är sepsis (hälften av fallen). Andra orsaker kan vara lungemboli, hjärtsvikt, arytmier, andningsinsufficiens, uremi, opiatpåverkan, dehydrering etc.
Akuta åtgärder vid sepsis (pdf, nytt fönster)

NEWS-övervakningens omfattning

Följande patienter skall övervakas med NEWS

 • NEWS kontrolleras vid ankomst till avdelning på alla akuta inläggningar och på alla patienter som flyttas upp från OP /IVA, så man får ett utgångsvärde. (Har patient flyttats upp från OP/IVA och man har färska värden därifrån kan de användas som utgångsvärde och läggas in i journaltabell).
 • Alla patienter kontrolleras därefter minst 2 ggr per dygn i två dygn.
 • Patienter som läggs in för infektion är högriskpatienter för att utveckla sepsis och kontrolleras x 3 (en gång varje arbetspass).
 • Buk-opererade patienter är högriskpatienter för komplikationer och kontrolleras x 3 (en gång varje arbetspass).
 • Patienter med epiduralbedövning kontrolleras minst var 6:e tim enl. särskild rutin inkluderande motorik.
 • I övrigt kontrolleras NEWS på läkarordination, eller när man själv oroar sig för patientens tillstånd.
 • Beträffande barn och ungdomar, v.g se nedan.

Följande patienter behöver inte övervakas med NEWS

 • Patienter som efter två dygn eller senare har 0 poäng.
 • Kvinnor i förlossningsarbete. (Gravida kvinnor kan normalt uppvisa avvikande värden i NEWS under den senare delen av graviditeten, vilket bedöms av ansvarig läkare i varje enskilt fall).
 • Vid vård i livets slutskede, eller på patient med behandlingsbegränsningar som innebär att utfall i NEWS inte leder till någon åtgärd.

När kan NEWS-mätningar avslutas?

NEWS kontrolleras enligt ovan i minst två dygn. Om patient då har 0 poäng kan mätningarna avbrytas.

Barn och ungdomar

För barn finns en motsvarande modell kallad PEWS (Pediatric early warning score) vilken ej tas upp i dessa riktlinjer. NEWS kan sannolikt ändå ge en bra indikation och användas på ungdomar i övre tonåren ifall PEWS inte används.

Sjuksköterskans ansvar

 • Sjuksköterska ansvarar för att larma ansvarig läkare vid 5 poäng eller mer eller någon 3:a
 • En upptagen jour på operation kan delegera till sjuksköterska att söka IVA-läkare vid 7 poäng eller mer.
 • Tidpunkt för läkarkontakt, vilken information man givit, samt läkarens respons på informationen ska alltid dokumenteras.
 • Rapportera tydligt enligt SBAR! ”-jag ringer för att patienten har höga NEWS-poäng”.

Patientansvarig läkares ansvar vid larm

 • Patientansvarig läkare/jourläkare ska infinna sig och bedöma och undersöka patienten på avdelningen och skaffa sig en bild över situationen.
 • Vanligtvis ska läkaren, efter att ha undersökt och satt sig in i patientens sjukhistoria, diskutera eller bedöma fallet tillsammans med IVA-läkare. Då beslutas också om fortsatt vård kan ges på vårdavdelning, eventuellt med support av IVA-läkare/team, eller patienten ska överflyttas till IVA. (Erfarenheten visar att cirka 25 % av fallen överflyttas till IVA)
 • Vid 7 poäng eller mer, ska läkaren kontakta IVA-läkare och informera om och diskutera patienten.
 • En upptagen jour på operation kan delegera till sjuksköterska att söka IVA-läkare vid ≥7 poäng eller vid förväntad långdragen operation. Den patientansvariga/jourhavande läkaren ska så snart som möjligt ansluta sig till bedömningen av patient
 • Vid kontakt med IVA-läkare rapporterar man enligt SBAR.

IVA-läkarens ansvar vid konsultation om höga NEWS-poäng

 • IVA-läkaren ska, med sin expertkunskap (och eventuellt med hjälp av IVA-team), vara ett stöd för patientansvarig läkare och sjuksköterska i bedömning och behandling av sviktande vitalfunktioner.
 • Vid behov initiera diskussion om behandlingsbegränsningar.
 • Besluta om patienten fortsatt kan vårdas på avdelning eller flyttas till IVA.
 • Om patient kvarstannar på vårdavdelning ordinera lämpliga kontroll-intervall och målvärden, och ta hänsyn till att alltför tät provtagning och kontroller endast kan utföras under en kort begränsad tid på en vårdavdelning.
 • Om patient kvarstannar på vårdavdelning tydligt ange hur pat ska följas upp och av vem.
 • Lämpligen dokumentera åtgärder på avdelning under anteckningsrubrik ”IVA-bedömning vitala parametrar”.

e-learning

I lärandekalendern finns en kort översikt av NEWS och ett enklare kunskapstest med kliniska fall där man kan träna sig på NEWS.

Övergripande kurs om att bedöma och åtgärda fysiologiska tecken hos akut sjuk/försämrad patient (Lärandekalendern, Region Jönköpings län)

Nyanställda

Information om patientsäkerhetssystemet NEWS, med genomgång av PM, samt utdelande av inplastat ”fickminne” skall ingå vid introduktion av nyanställda. Varje avdelning bör ha ett NEWS-ombud som kvalitetsgranskar och informerar om NEWS.

Regionens patientsäkerhetspussel

För mer information v.g. se Säker vård –pusselbit 1;
Tidigt upptäcka svårt sjuka – och agera, Säker vård – alla gånger, Landstinget i Jönköpings län (Landstinget i Jönköpings län, nytt fönster)

NEWS-kort. Fickminne

Finns att beställa i Raindance (artikelnummer 91179100). Inplastat med fram- och baksida.

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2016-12-01

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med:

Fastställt av: Sektion chefläkare och patientsäkerhet

Ansvarig grupp: Kirurgi

Granskat av grupp: Kirurgi

Kontaktperson för innehåll:

Terje Blomstrand, Överläkare, Operations- och intensivvårdskliniken Värnamo sjukhus, Kirurgisk vård

Peter Nordlund, Överläkare, Operations- och intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård

Piotr Krukar, Överläkare, Operations- och intensivvårdskliniken Höglandssjukhuset Eksjö, Kirurgisk vård

Författare:

Mer information

Fastställt av Sektion chefläkare och patientsäkerhet, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Referenser

Uppdaterad: 2016-11-29
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare