Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Fritidsförskrivning av läkemedel inom Region Jönköpings län

Inledning

Denna riktlinje avser förskrivning av läkemedel för eget bruk, till närstående eller andra som förskrivning sker till på fritiden, dvs. utanför uppdraget som medarbetare i Region Jönköpings län. Riktlinjen gäller också medarbetare inom privata vårdgivare som Region Jönköpings län har samarbetsavtal med. All fritidsförskrivning bör ske i Cosmic. Detta för att öka patientsäkerheten och där målet är att all läkemedelsförskrivning syns i patientjournalen.

Riktlinje

  • Fritidsförskrivning bör ske i journalsystemet Cosmic.
  • Fritidsförskrivningen sker på den arbetsplatskod där medarbetaren vid förskrivningstillfället är anställd. 
  • Förskrivaren ska följa de krav som gäller enligt patientdatalagen i fråga om bl. a. medicinsk dokumentation.
  • Eftersom fritidsförskrivning inte utförs i uppdraget som medarbetare i Region Jönköpings län ska dokumentation, förutom förskrivning, inte ske i Cosmic utan det är alltså upp till var och en att ansvara för detta enligt patientdatalagen.
  • Förskrivaren förutsätts ha god följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer samt förskriva enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Tillgång till journalinformation

Vid fritidsförskrivning bör läkemedelsmodulen i Cosmic användas.
Samtycke ska begäras in av patienten för att få tillgång till läkemedelslistan i Cosmic.

Vid behov av journalinformation utöver läkemedelsinformation från Cosmic eller andra patientjournalsystem vid fritidsförskrivning ska kopior av journalen begäras ut från aktuell vårdenhet (klinik eller vårdcentral). Direktåtkomst är inte tillåtet enligt patientdatalagen för detta ändamål.

Hantering i Cosmic

Vid fritidsförskrivning kan en ny vårdkontakt skapas. Vårdkontakttyp ska vara ”Administrativ vårdkontakt”, Medicinskt ansvarig enhet ska vara den vårdenhet som förskrivaren är anställd vid och Enhet ska vara en arbetsenhet inom den Medicinskt ansvariga enheten. 

Fritidsförskrivning på pappersrecept

Fritidsförskrivning på vårdenhetens pappersrecept bör endast ske i undantagsfall vid:

  • längre sjukskrivning/långtidssjukskrivning
  • semester
  • om du inte har behörighet till Cosmic eller läkemedelsmodulen

Förskrivare som inte är anställd av Region Jönköpings län

Pensionärer och arbetslösa kan fritidsförskriva på pappersrecept. En gemensam arbetsplatskod finns för detta ändamål. Denna arbetsplatskod delas ut vid förfrågan från Folkhälsa och sjukvård, . För att erhålla arbetsplatskod för fritidsförskrivning måste förskrivaren vara folkbokförd i Jönköpings län.

Pappersrecept beställs via Kundservice på Inköpsavdelningen; (telefon: 010-241 41 41) och betalas av beställaren/förskrivaren.
Om den icke regionanställda förskrivaren så önskar kan e-tjänst för e-förskrivning användas, detta bekostas i så fall av förskrivaren själv. Exempel på sådan e-tjänst är Alfa e-recept (e-recept.se).

Frågor om fritidsförskrivning

Frågor om hantering i Cosmic

Uppdaterad: 2018-08-06
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion