Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Seniormedverkan

Medverkan av de verksamheten är till för - en viktig ingrediens i förbättringsarbete

Personer som har egen erfarenhet av insatser från just er verksamhet är viktiga i ert förbättringsarbete. De har erfarenheter och upplevelser från en helt annan synvinkel av er verksamhet, av det dagliga vård- och omsorgsarbete ni utför varje dag på bästa tänkbara sätt. De är också experter, på sig själva och på sitt liv.

Genom att lyssna på personens/den närståendes egen subjektiva berättelse kan de ge er helt unika möjligheter att se på det invanda med nya ögon. Det blir som att komma in i er verksamhet utifrån, liksom genom entrédörren. Deras bild kan vara en hjälp i att prioritera ert förbättringsarbete på ett sätt som gör skillnad för de ni finns till för, för att ni verkligen vet hur de upplever verkligheten i den verksamhet ni bedriver.
Vi vill att ni i detta förbättringsarbete har med en person/närstående med erfarenhet från er egen verksamhet i förbättringsteamet. Nedan följer några viktiga saker att tänka på, råd och tips.

Förbättringsteam
Ett väl fungerande förbättringsteam betyder att alla är delaktiga och synliga. Det är viktigt att personen som har egen erfarenhet/närstående från er verksamhet känner sig som del i teamet. De bör få samma information som övriga teammedlemmar om förbättringsarbetet för att kunna bidra, både vad gäller förbättringsmetodik och verktyg, men även vad gäller det problemområde ni ska jobba med, varför ni gör detta, och framför allt - varför just de är så viktiga för ert arbete! Se till att personen/den närstående får möjlighet att kallas och får ta del av dokument m.m. på det sätt som passar just för honom/henne så att de får samma information som övriga teammedlemmar. 

Ett väl fungerande förbättringsteam innebär också till stor del att lyssna och lära av varandra, alla deltagare i teamet bör ges utrymme för att dela med sig av just sina erfarenheter och kompetenser, ta tillvara på varandras styrkor- som personer och i era professioner.

Rekrytering
Det finns fler olika sätt att rekrytera personer/närstående med erfarenheter från er verksamhet till att delta i förbättringsarbete. Ett bra sätt kan vara att bjuda in personen/den närstående direkt från exempelvis mottagningen, enheten, eller vid hembesöket.

Ni kan också bjuda in till exempelvis eftermiddagsfika på mottagningen/enheten/boendet, där ni både kan få tillfälle att träffa personerna och deras närstående, få input och åsikter, men även chans att rekrytera personer som vill delta i förbättringsarbetet.

Har ni svårt att själva hitta lämpliga personer med erfarenhet från er verksamhet så finns det möjlighet att ta hjälp av patientföreningar och/eller pensionärsorganisationer.

Förväntningar
De erfarenheter vi har sedan tidigare är att det är viktigt att ni formar spelregler på hemmaplan. Det är viktigt att ni, såväl som den person ni bjuder med i teamet vet vad ni har för förväntningar på varandra och vilka olika roller ni kan tänkas ha.

Fokusgrupper
Vi vill även öppna tankarna hos er för att samla in erfarenheter från fler personer med erfarenheter från just er verksamhet. Ett enkelt, roligt och bra sätt för detta är att arbeta med fokusgrupper på hemmaplan. Det bygger på att ni bjuder in flera personer att delta, och tillsammans i grupp reflektera över sina erfarenheter som ni sedan ka använda i ert fortsatta förbättringsarbete. Är ni intresserade av att veta mer om detta så hjälper vi er gärna.

 

Tips från representanter med vårderfarenheter som deltagit i förbättringsteam

  • Ha en nära dialog med representanterna
  • Ha gärna fler än en representant i teamet
  • Ta tillvara på representantens erfarenheter
  • Kontinuerlig kontakt med representanter och på så sätt hålla dem uppdaterade med vad som händer
  • Att ha en träff med representanter innan teamstart är en fördel

 

Kontakta oss gärna vid frågor  

Uppdaterad: 2017-05-08
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion