Region Jnkpings ln Kunskapsbank, För ett bra liv varje dag
Kunskapsbank Senior alert

Förebyggande åtgärderKunskapsbank

Avsnittet handlar om förhållningssätt i det förebyggande arbetet inom vårdprevention.

I Senior alert handlar vårdprevention om att arbeta förebyggande med trycksår, undernäring, fall, munhälsa, blåsdysfunktion samt rehabilitering. Alla områden påverkar varandra.

Grafisk illustration: Nollvision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att arbeta med vårdprevention innebär att stödja personen i att själv göra det man kan och att ta tillvara på de äldres egna resurser och möjligheter. Vid för mycket hjälp kan konsekvensen bli att man blir mer passiv och därmed tappar de funktioner och färdigheter som man faktiskt har.

 • Riskbedöm tillsammans med den äldre för att tidigt upptäcka riskområden. 
 • Samtala med den äldre och i teamet om vad som kan vara orsakerna bakom risken för just den här personen.
 • Sätt in åtgärder och följ upp. Uppföljning är viktigt för att få veta om insatta åtgärder leder till förbättring.

Till din hjälp finns Senior alert.

Alla professioner som möter den äldre personen inom vården behöver samarbeta för att utveckla vården. Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har tagit fram en skrift om teamarbete och förbättringsarbete för att inspirera till detta.

Teamarbete och förbättringskunskap; två kärnkompetenser för en god och säker vård (nytt fönster)vår

Inspireras av Helle Vijk, sjuksköterska och docent. Senior alert - för ett bra liv varje dag (5:11 min)

Förebygg för att förhindra vårdskada. Inspireras av Thomas Schneider, kvalitetschef (1:36 min)

Det är enklare att förebygga än att ta hand om ett uppkommet trycksår eller förlorade muskler i sambandVårdpreventionspyramiden med viktnedgång.

Genom att arbeta förebyggande med generella åtgärder kan behovet av akuta åtgärder förhindras.

 • Generella förebyggande åtgärder passar alla, t ex god munvård.
 • Individuella åtgärder riktas till personer som vid rískbedömning bedömts ha risk, t ex extra mellanmål.
 • Akuta åtgärder sätts skada redan uppstått. T ex sårbehandling vid trycksår. De förebyggande åtgärderna är fortfarande viktiga.

Det är viktigt att snabbt sätta in åtgärder som följs upp. Vänta inte!

Vårdpreventionspyramiden, Visam Region Örebro län (pdf, nytt fönster)

Reflektera och diskutera

 • Varför tycker du det är viktigt att jobba förbyggande?
 • Hur tar du reda på vad som är viktigt för den äldre?
 • Hur arbetar teamet mot samma mål?
 • Hur ser era rutiner ut med det förebyggande arbetet?
 • Hur följer ni upp ert förebyggande arbete - resultaten i Senior alert? Hur vet ni att ert förebyggande arbete gör nytta och att det blir bättre?
 • Vilka generella åtgärder jobbar ni med? (fundera gärna för respektive område i Senior alert)
 • Vilka individuella åtgärder sätter ni in?
 • Hur gör ni hos er när någon har fallit, eller redan har gått ner ofrivilligt i vikt? Eller att ett trycksår har uppstått? Vilka rutiner har ni kring detta?
 • Hur följer ni era resultat i Senior alert?
Uppdaterad: 2017-08-29
Maria Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion