Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Uppföljning av ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län

Region Jönköpings län följer upp leverantörernas resultat utifrån uppdraget i ”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Dialog-/uppföljning 2019

En viktig del i regionens uppföljning av ögonsjukvården är den årliga dialogen om mål, resultat och utveckling med samtliga leverantörer.

Årets uppföljning har särskilt fokus på:

 • Tillämpning av SOSFS 2011:9 -Ledningssystem och för systematiskt kvalitetsarbete

  - Uppdaterade Process- och rutinbeskrivningar samt behandlingsrekommendationer
  - Egenkontroll Resultat av betydelse för patienten 
     (God vård - kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv)
  - Dokumentation

 • Redovisning av avvikelser, analys och vidtagna åtgärder (inkl. ärende från patientnämnden)

 • Resultatet av 2018 års uppföljning samt redovisning av eventuella avvikelser.
  För avvikelserna ska redovisas vilka åtgärder som vidtagits och resultat som uppnåtts

 • Uppdaterat kontaktkort på 1177

Patientsäkerhetsberättelse inklusive beskrivning av hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten

Tidplan


Frågeformulär skickas ut vecka 18. Sista svarsdag 1/6 2019

Patientsäkerhetsdialog MPG hösten 2019

 

Uppdaterad: 2019-04-30
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion