Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Rutiner på vårdcentral i samband med risk för blodburen smitta hos personal och studenter i kommunal vård och omsorg

Det finns nu framtagna riktlinjer för hur en stick- eller skärincident eller annan risk för blodburen smitta, som inträffar inom den kommunala vården och omsorgen ska hanteras. Rutinerna följer samma principer som inom Region Jönköpings län. Vårdcentralen ansvarar för att ordinera och eventuellt utföra provtagning enligt "Primärvård inom vårdval i Jönköpings län" och avtalet med Region Jönköpings län.

Alla incidenter som involverar en indexpatient med känd blodsmitta hanteras av infektionskliniken.

När indexpatienten inte har någon känd blodsmitta (vilket är majoriteten av fall) är rutinen att i första hand ta prov på indexpatienten enligt följande:

  • Kommunens personal kontakter sjuksköterska på indexpatientens vårdcentral, i direkt anslutning till skadetillfället, alternativt närmaste vardag, som efter ordination av ansvarig läkare utför beställning av prov i ROS (provet heter ”Blodsmittescreening indexpatient”).

  • Sjuksköterska på vårdcentralen dokumenterar i indexpatientens journal. Använd gärna frasminne Blodsmittescreening: Provtagen som indexpatient i samband med exponering för blod. Patienten har lämnat sitt medgivande för provtagning samt att analyssvar får delges den exponerade.”

  • Provtagning kan utföras av kommunal sjuksköterska/undersköterska eller på vårdcentral och ska ske snarast möjligt under vardagar, dagtid. Vid incident fredag kväll eller under helg kan provtagning vänta till måndag. Då incident inträffar under långhelg, mer än 2 dagar eller då det råder tveksamhet om provtagning kan vänta till nästkommande vardag, tas kontakt med infektionsjour 036-32 90 95 (dagtid) för bedömning och ställningstagande till åtgärder.

  • Provet är kostnadsfritt för indexpatienten.

  • Den exponerades chef/arbetsledare kontaktar vårdcentralen för att ta del av analyssvar dagen efter provtagning och förmedlar prosvaret till den exponerade.

Varje vårdcentral behöver se över att fungerande rutiner för ordination av prov, provtagning och dokumentation enligt ovanstående finns.

Om man önskar använda frasminnen måste dessa skapas och läggas in av varje vårdcentral för sig. Se länk: Frasminneseditorn 

Ansvarig

Malin Bengnér
Biträdande smittskyddsläkare
Hygienläkare
036-322320

Kontaktperson för innehåll

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska
036-325719

 

 

Uppdaterad: 2016-06-30
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv