Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Kikhosta - sjukdomsinformation

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan drabba både barn och vuxna. Sjukdomen orsakas av bakterien Bordetella pertussis och inkubationstiden är oftast 1-2 veckor, men kan uppgå till tre veckor. Vaccin mot kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, men skyddet är inte livslångt och kikhosta förekommer därför fortfarande hos både barn och vuxna. Senaste tiden har antalet fall av kikhosta ökat i Sverige. Kikhosta är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Klinisk bild

Symtomen på kikhosta liknar först en vanlig förkylning med hosta och feber. Hostan blir efterhand allt mer intensiv och kan leda till svåra hostattacker med andningsbesvär (kikningar). Hos spädbarn kan infektionen bli allvarlig och till och med livshotande. Hos vuxna är symtomen främst långdragen hosta.

Diagnostik

Vid symtom där kikhosta kan misstänkas bör prov för kikhosta tas på generösa indikationer. Kikhostebakterien påvisas med PCR i luftvägssekret. Frågeställningen kikhosta måste framgå på provtagningsremissen.

Behandling

Tidig antibiotikabehandling (första sjukdomsveckan) förkortar symtomen, medan senare insatt behandling inte har någon effekt på sjukdomsbilden. Däremot minskar antibiotikabehandling smittsamheten som annars kan vara långvarig. Vid spädbarnskontakt bör därför antibiotikabehandling ges. Smittsamheten minskar efter två dygns antibiotikabehandling.

Spädbarn <6 månaders ålder som utsatts för kikhostesmitta bör skyddas med förebyggande antibiotikabehandling. För exponerade barn som är 6-12 månader gamla rekommenderas skärpt uppmärksamhet och tidig behandling vid förkylningssymtom inom inkubationstiden. Barn >12 månader har i regel hunnit utveckla skyddande immunitet av vaccinationen.

Vaccination

Barn vaccineras mot kikhosta vid 3, 5 och 12 månaders och 5-6 års ålder och från och med 2016 även vid 14-16 års ålder. För mer information om vaccination se länk Vaccination mot kikhosta.

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
036-32 23 34

Fastställt

2016-10-20

Mer information

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn

Uppdaterad: 2017-09-15
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv