Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vårdhygieniska riktlinjer vid influensa på korttidsenhet och särskilt boende

Bakgrund

Influensa är en virusinfektion som återkommer regelbundet varje vintersäsong. Viruset som sätter sig i svalget och övre luftvägarna, smittar framförallt via små droppar vid nysningar och hosta. Droppar som landar på ytor och föremål kan sedan spridas vidare via händer. Specifika åtgärder som exempelvis sugning i luftvägar, inhalationsbehandling kan möjligen innebära att viruset sprids i luften även på något längre avstånd. Symtom på influensa är feber, muskelvärk och hosta. Även ont i halsen, diarré och illamående kan förekomma. Inkubationstiden är oftast 1-3 dygn, men kan vara upp till 7 dygn. Smittsamheten börjar redan dygnet innan man får symtom och är som högst när man är som sjukast.

Skärpta hygienrutiner

Tillämpa basala hygienrutiner med noggrann handhygien. Handsprit avdödar influensavirus. Risken att utsättas för smitta är störst när vårdtagaren hostar, nyser eller vid vårdmoment som innebär risk för aerosolbildning. Vid nära vårdarbete (inom armlängds avstånd) ska därför den personliga skyddsutrustningen kompletteras med:

  • Skyddsglasögon och vätsketätt kirurgiskt munskydd (IIR) eller visir.

  • Andningsskydd av typen FFP3 i kombination med visir eller skyddsglasögon vid moment som innebär risk för aerosolbildning (såsom vid provtagning av sputum/nasofarynx, sugning av luftvägar, inhalationsbehandling eller vid andningshjälp med t.ex. CPAP/BiPAP).

Munskydd/andningsskydd ska sättas på så att det täcker näsa och mun och sluter tätt mot ansiktet. Skyddet är en engångsprodukt och slängs direkt efter användning. Var noga med att sprita händerna före skyddet sätts på, innan det tas av och efter det tagits av. Används skyddsglasögon eller visir för flergångsbruk ska dessa desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider efter varje användning.

Instruktioner till vårdtagare

Uppmana vårdtagaren att hosta och nysa i armvecket eller i engångspapper för att minska mängden droppar i luften och på ytor. Använt papper läggs direkt i avfallspåse. Informera om och se till att vårdtagaren får möjlighet eller hjälp att tvätta händerna ofta. Uppmana vårdtagaren att även använda handsprit.

Placering av vårdtagare

Vårdtagare med influensasymtom ska ha eget rum/lägenhet med egen toalett och dusch. Vårdtagaren ska vistas på rummet så länge smittsamhet föreligger d.v.s. inte vistas i allmänna utrymmen eller delta i gemensamma aktiviteter.

Mathantering och disk

Servera vårdtagare med influensasymtom mat i sitt rum/lägenhet.
Diska porslin, glas och bestick i diskmaskin eller för hand som vanligt.

Städning, rengöring och desinfektion

Ytor och föremål förorenas lätt i vårdtagarens närhet, framförallt när denne hostar och nyser. Det är viktigt att rengöra och desinfektera tagytor som berörs av personal och vårdtagares händer regelbundet, eftersom viruset kan överleva flera timmar på ytor. Städutrustning rengörs och desinfekteras efter varje användning. Mopp och flergångsstäddukar tvättas i lägst 60 grader.

Daglig städning

Desinfektera tagytor som exempelvis handtag på hjälpmedel, säng och sängbord i vårdtagarens närhet med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.  

Gör punktdesinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider vid spill av kroppsvätskor.

Slutstädning efter smittfriförklaring eller flytt från rum/lägenhet

Desinfektera tagytor i rum/lägenhet och hygienutrymme med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider. Städa övriga ytor samt golv med allrengöringsmedel och vatten.

Rengöring och desinfektion av flergångsartiklar, utrustning och hjälpmedel

Rengör och desinfektera flergångsartiklar och utrustning som tål värmedesinfektion i spol-eller diskdesinfektor efter användning. I annat fall rengör och desinfektera med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Hjälpmedel ska om möjligt vara vårdtagarbundna. Rengör och desinfektera hjälpmedel och utrustning som delas mellan varje vårdtagare med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Tvätt

Ingen specifik tvätthantering avseende influensa. D.v.s. då olika vårdtagares smutstvätt blandas i samband med tvätthantering ska den tvättas i lägst 60 grader i normallångt program.

Avfall

Lägg avfall direkt i påse och förslut den i rummet/lägenheten. Hantera sedan avfallspåsarna på vanligt sätt.

Besökare

Besökare med influensasymtom ombeds vänta med besöket. Informera besökare om att vårdtagaren har influensa samt att det är viktigt med god handhygien. Uppmana till att desinfektera händerna före och efter besök. Besökare bör endast vistas i vårdtagarens rum/lägenhet.

Överflyttning till annan vårdform

Informera mottagande enhet om att vårdtagaren har influensa.

Flytta inte vårdtagare med influensasymtom från korttidsenhet till särskilt boende. Utskrivning från korttidsenhet till ordinärt boende kan ske utan att vårdtagaren är smittfri.

Transporter

Samtransportera inte vårdtagare med pågående influensasymtom tillsammans med andra vårdtagare. Uppmana vårdtagaren att hosta och nysa i papper vid taxitransport. Enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om smittan.

Personal

Personal och studenter med vårdtagarkontakt rekommenderas att vaccinera sig mot influensa inför varje influensasäsong. Personal med misstänkta influensasymtom ska inte arbeta. Ett dygn efter feberfrihet betraktas personal som inte smittsam och kan återgå i arbete. Personal med influensasjuk närstående kan arbeta.

Gravid personal med vårdtagarkontakt bör vara vaccinerad och ska använda rekommenderad skyddsutrustning. Om möjligt bör gravid personal undvika vårdmoment med ökad risk för aerosolbildning.

Smittfriförklaring

Vårdtagaren betraktas som inte smittsam efter ett dygns feberfrihet eller efter 7 dagar med symtom.

Kontaktperson

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska
010-24 25719

pernilla.johansson@rjl.se

Mer information

Hantering av munskydd vid influensa

Uppdaterad: 2018-03-14
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv