Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vårdhygieniska riktlinjer vid vinterkräksjuka i ordinärt boende

Innehåll på sidan:

 

Bakgrund

Magsjuka kan man få av många olika anledningar, men framförallt av olika virus. Calicivirus av typen norovirus är den vanligaste orsaken till magsjuka och är mest aktuell under vinterhalvåret (nov-april). Därför kallas den för ”vinterkräksjuka”, men den förekommer även under resten av året.

Vanliga symtom är kräkningar och/eller diarréer. Insjuknandet sker ofta hastigt utan föregående sjukdomskänsla. Inkubationstiden är 1-2 dygn och symtomen varar normalt i 1-3 dygn. Småbarn, äldre, och personer med kroniska eller andra allvarliga sjukdomar kan vara sjuka längre. Genomgången infektion ger endast kortvarig immunitet. Smittsamheten är mycket stor eftersom personer med symtom utsöndrar stora mängder virus och samtidigt krävs det endast en liten mängd virus för att bli smittad.

Smittan finns i avföring och kräkning och når munnen via förorenade händer och livsmedel. Kräkningar och diarréer kan även genom skvätt och stänk förorena ytor och föremål som kan innebära risk för vidare smittspridning, då viruset är mycket tåligt och kan överleva länge i miljön (säng, nattduksbord, toalett, kök och kylskåp). Nära kontakt med person som har symtom innebär störst risk för att bli smittad.

Överväg alltid om det kan bero på vinterkräksjuka när vårdtagare får diarré och/eller kräkning och utgöra en risk för smittspridning.

Vinterkräksjuka ska misstänkas då:

 • vårdtagare plötsligt kräks eller har diarré
 • epidemi pågår i samhället
 • närstående insjuknar
 • vårdpersonal insjuknar

Utbrott av vinterkräksjuka, d.v.s. när två eller fler vårdtagare och/eller personal insjuknar i nära anslutning till varandra, kan ske och pågå under lång tid inom vård och omsorg. En korrekt hantering redan vid första misstänkta fallet är viktig för att minska risken för smittspridning. Ta därför fram och använd ”checklista hygienrutiner i ordinärt boende vid vinterkräksjuka” redan vid första fallet.

Informera

Informera berörda personer enligt lokal rutin då en eller flera vårdtagare eller personal insjuknar i vinterkräksjuka.

 • Enhetschef

 • Sjuksköterska i hemsjukvården

 • Berörd vård- och omsorgspersonal

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

 • Smittskydd Vårdhygien, som med fördel kontaktas tidigt i förloppet för hjälp med riskbedömning samt råd och stöd

Skärpta hygienrutiner

Basala hygienrutiner är inte tillräckligt för att förhindra smittspridning. Vid kontakt med vårdtagare med misstänkt eller konstaterad vinterkräksjuka ska skärpta hygienrutiner tillämpas.

 • Tvätta händerna med flytande tvål och vatten efter kontakt med vårdtagaren eller kontakt med ytor i vårdtagarens omgivning. Torka händerna ordentligt torra. Desinfektera därefter händerna med handdesinfektionsmedel. Handtvätten bidrar till att minska mängden virus på händerna och ger därmed en effektivare handdesinfektion, eftersom enbart alkohol inte har en fullständigt avdödande effekt på viruset. Detta ska alltid utföras innan personalen lämnar hemmet.

 • Använd handskar vid kontakt med kräkning eller diarré. Överdriven användning av handskar kan få motsatt effekt och leda till smittspridning.

 • Använd långärmat plastförkläde vid kontakt med vårdtagare, bäddning, kontakt med smutsiga föremål som tvätt, avfall, och vid städning.

 • Använd munskydd (klass II R) vid nära omvårdnadsarbete om det är känt att vårdtagaren kräks och det finns risk för skvätt och stänk mot ansiktet. Om munskydd används ska det täcka näsa och mun och sluta helt tätt mot ansiktet. Det är en engångsprodukt och slängs direkt efter användning. Var noga med handhygien innan skyddet sätts på, innan det tas av och efter det tagits av.

Ta på och av skyddsutrustningen i hemmet.

Byt arbetskläder varje dag och när de är smutsiga eller våta. Byt arbetskläder om du efter arbete hos smittad vårdtagare, måste utföra arbetsuppgifter hos vårdtagare som inte är smittad eller på annan enhet. Tvätta arbetskläderna i minst 60 grader på arbetsplatsen eller på tvätteri.

Material

Se till att nedanstående material finns tillgängligt hos vårdtagaren:

 • Flytande tvål

 • Torkpapper
 • Alkoholbaserat handesinfektionsmedel

 • Långärmat plastförkläde

 • Handskar
 • Eventuellt munskydd klass IIR

Ta bara med material för 1-2 dygn. Material förorenas lätt i samband med vinterkräksjuka.

Vårdtagaren

Informera vårdtagare om hur smittan sprids och hur man förhindrar spridning. Se till att vårdtagaren får möjlighet eller hjälp att sköta sin handhygien. Särskilt viktigt är det att händerna tvättas med tvål och vatten efter toalettbesök och före måltid.

Vårdtagare med symtom avdelas om möjligt egen toalett i hemmet.

Vårdtagare rekommenderas stanna hemma, samt avstå att delta i sociala aktiviteter tills minst ett dygn förflutit från sista symtom.

Avdela personal

För att minska risken för smittspridning rekommenderas att särskild avdelad omvårdnadspersonal vårdar vårdtagare med symtom fram till 48 timmar förflutit från sista symtom.

Gör en handlingsplan inför varje arbetspass utifrån:

 • Avdela så långt som möjligt personal att bara gå till vårdtagare med symtom, eventuellt behövs extra personal

 • Personal som vårdar vårdtagare med symtom ska INTE laga mat, hantera oförpackade livsmedel, eller delta i köksgöromål hos andra

 • Förlägg om möjligt besök hos vårdtagare med symtom sist på arbetspasset

Mathantering

Mathantering innebär en stor risk för smittspridning!

Personal som deltar i vården av vårdtagare med symtom eller vårdtagare som kan vara smittade ska inte hantera mat eller utföra köksgöromål.  Personalens medhavda mat kan intas i gemensamt personalutrymme efter noggrann handhygien. Dennes tallrik, glas, bestick samt mat ska dock plockas fram, hanteras och serveras av kollega.

Servera vårdtagare med symtom eller vårdtagare som kan vara smittade all mat och dryck i sitt hem. Det är särskilt viktigt med noggrann handhygien för alla vårdtagare före måltid. Hjälp vårdtagare som behöver med handhygien.

Städning

Ytor nära vårdtagare med vinterkräksjuka förorenas kraftigt med virus, som kan överleva i flera veckor. Därför är det viktigt att städa ofta och noga. Utför städning i samband med insats. Var extra noga med att städa där ”olyckor” skett, toalett och handfat, samt tagytor på säng, sänggrind, sängbord och handtag på hjälpmedel. Använd rengöringsmedel och vatten.

Desinfektera toalett och handfat med Klorin® om vårdtagaren har det tillgängligt, efter vanlig städning. Lämna ytan fuktig under hela inverkningstiden, på 10 minuter. Använd handskar.

Avfall

Lägg allt avfall direkt i en plastpåse och knyt ihop den i hemmet. Använd dubbla påsar om det finns risk för läckage. Hantera sedan avfallspåsarna som vanligt.

Tvätt

Ta om möjligt hand om och placera den förorenade tvätten direkt i tvättmaskin. Om vårdtagaren inte har egen tvättmaskin samlas den förorenade tvätten ihop försiktigt, sorteras och läggs i plastpåsar som i förväg kan märkas med gradtal som tvätten tål. Påsen kan därefter tömmas direkt i tvättmaskinen utan att personal behöver sortera och hantera tvätten igen. Vårdtagarens kläder tvättas separat enligt plaggets märkning.

Tvätt som skickas till tvätteri skickas enligt tvätteriets lokala anvisning.

Symtomfrihet 48 h eller vid överflyttning till annan vårdform

Hjälp/stöd vårdtagare som har insatser med personlig hygien och städ och varit symtomfri 48 h att minska risken att smitta andra:

 • Låt vårdtagaren duscha och ta på sig rena kläder

 • Byt handdukar

 • Bädda rent i sängen

 • Kasta engångsmaterial såsom handskar, plastförkläden, toalettrulle och inkontinenshjälpmedel, som varit i vårdtagarens närhet eller hanterats av personalen och kan ha förorenats

Personal

Personal med symtom får inte arbeta.
Personal som insjuknar på arbetet ska genast gå hem.
Personal med sjuka närstående kan arbeta om de inte själva har symtom. De ska duscha och byta till rena kläder innan arbetspasset påbörjas.
Personal som varit sjuk och helt kan befrias från arbetsuppgifter som omfattar hantering av oförpackade livsmedel kan återgå i arbete efter 24 timmars stabil symtomfrihet. I annat fall gäller återgång till arbete först efter 48 timmars symtomfrihet.

Personal som även arbetar inom andra verksamheter t.ex. läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, personal från vikariepool bör om möjligt undvika direktkontakt med vårdtagare med symtom eller möjligt smittade. Ta hänsyn till vilka insatser som är prioriterade och vilka som kan vänta.

Uppföljning

Efter avslutat utbrott bör en utvärdering/uppföljning göras på respektive enhet tillsammans i personalgruppen för att lära utav bra och mindre bra handläggning. Smittskydd Vårdhygien medverkar om möjligt.

Överflyttning mellan olika vårdformer

Överflyttning av vårdtagare mellan olika vårdformer

Lokal rutin

Varje kommun ska upprätta sin lokala rutin där det tydligt framgår handläggning vid enstaka fall respektive utbrott, som är känd på alla nivåer inom organisationen.
Rutinen ska vara ett komplement till Smittskydd Vårdhygiens vårdhygieniska riktlinjer vid vinterkräksjuka i kommunal vård och omsorg, checklistor, etc. och ska utgå från respektive kommuns lokala förhållanden.

Rutinerna ska innehålla följande aspekter:

 • Ansvarsfördelning och ledning

 • Bemanning
 • Utbildning och spridning av information

 • Kommunikation med berörda personer

 • Material
 • Hantering av avfall, tvätt, städning, mat, etc. utifrån lokala förhållanden

 • Uppföljning, utvärdering och återkoppling

Som stöd för framtagande av lokal rutin finns en gemensam mall framtagen av hygienrådet.

Mall som stöd för framtagande av lokal rutin

 

Kontaktperson

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska
010-24 25719

pernilla.johansson@rjl.se

Relaterad information

Checklista hygienrutiner

Informationsmaterial

 

Uppdaterad: 2018-02-26
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv