Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittspårning vid mässling

Mässling är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen.

För att förhindra/begränsa ett utbrott är det av största vikt att snabbt påbörja smittspårning och snarast ge postexpositionsprofylax till exponerade, icke-immuna individer. Behandlande läkare har smittspårningsansvar, men arbetet utförs i regel i samarbete med Smittskydd vårdhygien och infektionskliniken.

Smittspårningsåtgärder vid misstänkt eller bekräftad mässling

1. Kontakta infektionsjour och (vardagar) Smittskydd Vårdhygien omedelbart redan vid misstanke om mässling hos patient på vårdenhet eller mottagning.

2. Utred och kartlägg var den aktuella personen rört sig under den smittsamma perioden, dvs vilka enheter/lokaler personen har besökt.

 • Smitta kan ske från fyra dygn före till fyra dygn efter debut av utslag

 • Smittsamheten är störst tidigt under den symtomatiska fasen med feber och tilltagande luftvägssymtom

3. Aktuella vårdenheter ansvarar för att upprätta en lista över patienter, besökare, personal och övriga som kan vara exponerade i vården. Smittskydd ansvarar för smittspårning i samhället.

 • Vistelse (även kortvarig) i samma rum som en smittsam person innebär en påtaglig smittrisk

 • Även upp till två timmar efter att en smittsam person lämnat rummet finns risk för smitta

 • Kontakt utomhus innebär oftast liten smittrisk

4. Alla exponerade personer kontaktas för information om smittrisk och bedömning av mässlingsimmunitet.

 • Exponerade personer skall få information om inkubationstid och symtom vid mässling. Informationen ska även innehålla vem som ska kontaktas vid symtom (vanligen sjukvårdsrådgivning via 1177) och att personen inte ska uppsöka vården utan föregående telefonkontakt.

  • Inkubationstiden är oftast 10-12 dagar men kan vara 7-18 dygn. När postexpositionsprofylax med immunglobulin ges kan inkubationstiden förlängas.

 • Störst risk för ingen/ofullständig immunitet finns hos barn <18 månader och vuxna födda 1960-1980, för mer information om immunitetsbedömning av vuxna se Mässlingsvaccination.

 • Barn yngre än sex månader kan ha visst skydd av maternella antikroppar, men framför allt över två månaders ålder är detta osäkert.

 • Prematura barn födda före graviditetsvecka 30 räknas alltid som icke-immuna.

5. Ställningstagande till postexpositionsprofylax med vaccin eller immunoglobulin till icke-immuna individer görs av läkare på Smittskydd vårdhygien eller infektionsläkare enligt nedan:

 

Tid efter exposition

<72 timmar

72 timmar t.o.m 6 dygn

Barn <6 månader

Immunoglobulin**

Immunoglobulin**

Barn 6-12 månader

Mässlingsvaccin*

Ny dos vid 18 mån ålder.

Immunoglobulin**

Barn >12 månader och vuxna

Mässlingsvaccin*

Immunoglobulin**

Tidigare vaccinerade med endast en dos

Mässlingsvaccin*

Mässlingsvaccin*

Gravida

Immunoglobulin**

Immunoglobulin**

Immunosupprimerade

Immunoglobulin**

Immunoglobulin**

*Priorix eller M-M-RVAXPRO

** Inj Beriglobin 0,25-0,5 mL/kg kroppsvikt i.m., maximalt 15 mL. Till immunsupprimerade 0,5 mL/kg kroppsvikt i.m., maximalt 15 mL.

 

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
malin.bengnér@rjl.se
010-242 23 34

Uppdaterad: 2018-01-11
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv