Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Tarmsmitta/matförgiftning -utbrott i samhället

Detta dokument är en lathund för smittskyddsenheten i Region Jönköpings län, när en misstänkt livsmedelsburen smitta anmäls till enheten.

Vid utbrott av smittsamma tarmsjukdomar är det Regionens smittskyddsenhet som ansvarar för patientåtgärder. Miljökontoret ansvarar för objektsrelaterade åtgärder dvs. när utbrottet har samband med t ex. livsmedel, dricksvatten, avlopp eller djur. Om två eller fler personer insjuknat ska miljökontoret kontakta smittskyddsenheten och länsstyrelsens länsveterinär.

Utredning av klagomål om misstänkt matförgiftning bör göras snarast, dock senast inom tre dagar. Snabba insatser kan förhindra fler insjuknande och bidra till att sänka kostnader för patienter och sjukvård. Snabba insatser är också viktigt för att fastställa smittämnet och spåra smittkällan. Utredningens omfattning kan bli stor – dokumentera allt från början som ett utredningsärende i SmiNet!

Utredningsarbetet görs i samverkan med det lokala Miljökontoret och vid behov länsveterinären.
Vid smitta via mat eller dricksvatten ansvarar Miljökontoret för utredningen. Vid smitta från djur ansvarar länsveterinären.


Utredning – vem ansvarar för vad?

Smittskyddsenheten

Besluta tillsammans om fortsatt utredning och vem som gör vad.
Kontaktlista miljökontor och länsveterinär finns på G:\RYH\Smittskydd-Vårdhygien\Smittskydd\Kontaktlistor\Kontaklista miljökontor och länsveterinärer.  

Gör en första bedömning vid anmälan om åtgärder ska vidtas.
Frågor till anmälaren/den sjuka:
1. Hur lång tid efter måltiden uppstod symtomen?
2. Beskriv symtomen
3. Vad åt du?
4. Vad har du ätit tidigare måltider, före insjuknandet?
5. Var det fler som åt av samma mat? Är någon av dem sjuka?
6. Var och av vem tillagades maten?
7. Har du sjuka anhöriga som ätit annan mat?
8. Har du varit utomlands senaste tiden?

Finns misstanke om livsmedelsburen smitta – uppmana den sjuka att lämna avföringsprov på sin vårdcentral.  

 • Om två eller fler personer insjuknat – kontakta Miljökontoret i den aktuella kommunen.

 Vid livsmedelsburen smitta med smittskyddslagens sjukdomar t.ex. Salmonella, EHEC, Campylobacter ska en större utredning startas i samråd med smittskyddsläkaren.

 • Samordna enkätundersökning/intervjuer av de smittade i samarbete med miljöinspektören.
 • Upprätta lista över insjuknade: namn, telefonnummer och e-postadresser.
 • Samordna provtagning av faeces av insjuknade och eventuellt av kökets personal. Prov från 3 personer  med symtom är tillräckligt. Upprätta lista över provtagna, inklusive personnummer.
 • Kontakta närliggande vårdcentral för hjälp med provtagningen. Ansvarig läkare ska utses på vårdcentralen.
 • Informera Mikrobiologiska laboratoriet om många prover väntas.
 • Utvärdera provsvar och återkoppla till miljöinspektören och de provtagna personerna.
  Bedöm tillsammans med smittskyddsläkaren om smittad person som arbetar med livsmedel ska stängas av från arbetet.
 • Övervaka om nyinsjuknade rapporteras.
 • Smittskyddsläkaren ansvarar för eventuell mediakontakt.
 • Vid stort utbrott – rapportera till Folkhälsomyndigheten.

Livsmedelsinspektör i respektive kommun i Jönköpings län

 • Gör en första bedömning efter anmälan om åtgärder ska vidtas.
 • Om två eller fler personer insjuknat;
  Kontaktar smittskyddsenheten.
  Kontaktar länsstyrelsens länsveterinär om smittan rör djur eller livsmedel.
  Besluta tillsammans om fortsatt utredning och vem som gör vad.
 • Kontaktar anläggningen för intervju av köksansvarig och inspektion.
 • Ansvarar för provtagning av livsmedel.
 • Samordnar enkätundersökning/intervjuer av de smittade. Uppför lista på antal sjuka.
 • Ansvarar för eventuell rengöring av anläggningen.
 • Förbjuder fortsatt öppethållande om risk finns att fler personer insjuknar.
 • Övervakar om nyinsjuknade rapporteras.
 • Kontrollerar att de krav som ställdes vid inspektion uppfyllts, återkontaktar anmälaren, avslutar ärendet.
 • Ansvarar för utredning bakåt om konstaterad livsmedels buren smitta.
 • Ansvarar för eventuell media kontakt.
 • Rapporterar till Livsmedelsverket.

Länsveterinär

Blir inblandad i samband med smitta från djur.

Vårdcentral

 • Vid kännedom/misstanke om marförgiftning/tarmsmitta i samhället – kontakta smittskyddsenheten (två fall eller fler)
 • Bistå med provtagning och svarsutlämning (behandling i aktuella fall) för enskilda personer
 

Länkar

Handbok för utredning av utbrott (Livsmedelsverket)

Livsmedelsverket

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
010-242 23 34

Version

Reviderat

2016-01-11

2017-12-28

Fastställt

2012-02-22

 

Uppdaterad: 2019-04-04
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion