Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Kunddialoger

I samverkansavtalet finns olika mötesformer beskrivna. En av dessa är kunddialogerna. I kunddialogen träffar ledningen för hjälpmedelscentralen de olika kunderna minst en gång per år. De aktuella kunderna är i detta fall de 13 kommunerna och olika kliniker/enheter inom Regionen. Dialogen ger möjlighet för ett ömsesidigt utbyte mellan HMC:s ledning och kundens ledning och representanter för förskrivarna.

Syftet med kunddialogen är att belysa hjälpmedelsområdet utifrån ett ekonomiskt perspektiv och ett förskrivarperspektiv.  Kunden får information om sitt ekonomiska läge och utveckling likaväl som hur förskrivningen i området ser ut jämfört med övriga länet. Rörligheten på eventuella buffertlager redovisas. Under dialogen har både kund och HMC möjlighet att lyfta olika frågor, lämna synpunkter mm. Dialogen syftar också till att ge hjälpmedelscentralen återkoppling på hur vi utför vårt uppdrag, kommande förändringar mm.

HMC:s ledning kommer gärna till kunden för att genomföra kunddialog på plats.

Aktuella punkter under 2017:års dialoger

Aktuellt

 • Hjälpmedelsförskrivning - volymer, mönster etc
 • Ekonomisk redovisning på läns och kommunnivå
 • Användning av begagnade hjälpmedel
 • Buffertlager - värde, rörlighet etc
 • Hur klarar vi utmaningen med ökat antal personer som behöver hjälpmedel och bibehållna ekonomiska ramar? (Diskussion)

Kommande förändringar

 • Omvärldsspaning nationellt (HMC)
 • Vad händer hos kunden?
 • Hur påverkar detta den gemensamma hjälpmedelsverksamheten?

Synpunkter på hjälpmedelsverksamheten

 • Utbud av varor och tjänster
 • Önskemål om utveckling/förändring

Mer information och bokning av tid

 • Lovisa von Goës
 • Marika Byrd

Minnesanteckningar från genomförda dialoger

Uppdaterad: 2017-09-21
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service