Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Dagordning årsmöte 2019

Qulturum, Länssjukhuset Ryhov

 

1 Mötets öppnande

 

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

3 Val av två justerare tillika rösträknare

 

4 Godkännande av kallelse och fastställande av dagordning

 

5 Verksamhetsberättelse

 

6 Fastställande av resultat- och balansräkning

 

7 Revisionsberättelse

 

8 Styrelsens ansvarsfrihet

 

9 Val av styrelse. Samtliga val för ett år.

 

10 Val av två revisorer och en suppleant.

 

11 Val av valberedning – tre ledamöter, varav en sammankallande.

 

12 Val av representant till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige.

 

13 Årsavgift för 2019

 

14 Vetenskapligt program 2019

 

15 Övriga frågor

 

16 Mötets avslutande

 

Annika Lind

Ordförande

Uppdaterad: 2019-01-29
Anna Tillberg, Sjukhusgem.-PA Jkp, Psykiatri rehab o diagnostik