Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Projekt traumasystem sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsledningen har uppdragit till en projektgrupp att föreslå en ny funktion för samordning av traumavård inom sydöstra sjukvårdsregionen. Funktionen ska samordna och skapa förutsättningar för traumavården genom hela vårdkedjan. Införandet ska ske successivt med målet att implementera och tydliggöra den nya funktionen samt respektive sjukhus uppdrag inom två år. Bakgrund och projektdirektiv

Aktuellt i projektet

Traumakommittéerna på sjukhusen är den naturliga kommunikationsvägen för traumafrågor i linjen men också till den egna regionen. Varje nivå ansvarar för sin del men samspelar med de andra nivåerna. Uppdraget för kommittéerna behöver vara tydligt, inte minst för att kunna leva upp till RMPO:s övergripande uppdrag:

Uppdragsbeskrivning RMPO

Traumasystemet inom sydöstra sjukvårdsregionen är ett nätverk där alla traumasjukhus ingår. De lokala traumakommittéerna kommunicerar både internt på det egna sjukhuset och externt genom deltagande i RAG-T. Tveka inte att ta med frågeställningar till RAG-T, det är alltid inspirerande och lärorikt att ta del av varandras funderingar.

Under hösten 2019 kommer det att bli tydligare att projektet är på väg att avslutas och gå in i förvaltning. Bland annat kommer hemsidan att struktureras om med uppdaterad information om kontaktvägar.

Knut, Annika, Anita, Jan och Peter

Årshjul 2019

Klicka på bilden eller länken: Större årshjul 2019

Årshjul traumasystem 2020

RMPO och RAG-T

Regionalt medicinskt programområde akut och perioperativ vård

Regional arbetsgrupp trauma

Gemensam uppföljning efter LöF:s traumagranskning

Sammanfattning uppföljning av traumarevision 2018

Projekt traumacentrum US, traumarevisionsrapport 2018

LöF säker traumavård 2017 Vrinnevisjukhuset

LöF säker traumavård 2017 Värnamo sjukhus

Säker traumavård - återföringsrapport för Sydöstra sjukvårdsregionen 2017

Processbild Traumasystem Sydöstra sjukvårdsregionen

Traumasystem Sydöstra sjukvårdsregionen

Klicka på bilden eller länken: Processbild Traumasystem Sydöstra sjukvårdsregionen (nytt fönster)

Klicka på i-symbolerna i processbilden för mer information.

Utvecklingsdialog 2019

Användning av SweTrau inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2018 traumakommittén Länssjukhuset Ryhov

Minimanual trauma Kalmar

Utvecklingsdialog 2018

Projektgruppens arbetsmaterial

Projektgruppens arbetsmaterial (inloggning)

Projektorganisation

Styrgrupp

Regionsjukvårdsledningen (RSL)
Beställarens representant/kontaktperson
Stefan Franzén

Projektledare

Annika Bergström

Kris och katastrofmedicinsk beredskap
Region Östergötland

Medicinskt ansvarig

Knut Taxbro

Projektgrupp

Anita Mohall

Jan Johansson

Peter Andersson

Kvalitetsregister

Svenska traumaregistret SweTrau (nytt fönster)

Inbjudan användarmöte 6 november 2019, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Minnesanteckningar användarmöte 2019-05-14

Inbjudan utbildning för nya användare 7 november 2019, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Inbjudan AIS-utbildning i Göteborg 19–20 november 2019 

Anmälan AIS-utbildning 19-20 november 2019, senast den 22 oktober

Registrering mars och juni 2019

SweTrau årsrapport 2018

SweTrau årsrapport 2017

Riktlinjer och rekommendationer

Brännskador, Brännskadecentrum Linköping (nytt fönster)

Kontaktrutin Traumacentrum Universitetssjukhuset i Linköping

Nationella rekommendationer för prehospital spinal rörelsebegränsning vid trauma, Löf (nytt fönster)

Nationella traumalarmskriterier, Löf (nytt fönster)

Regional behandlingsriktlinje traumatisk hjärnskada, initialt handläggande

Vägledning - samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö, MSB (nytt fönster)

Säker traumavård

Traumateam instruktörskurs
26-27 november 2019, plats ännu ej bestämd
Mer information och anmälan till instruktörskurs

Projektet Säker traumavård, LöF

På gång

Bäckentrauma

Inbjudan och preliminärt program bäckentraumamöte 17-18 oktober i Örebro

Bakjoursseminarium om trauma

För nya och seniora kirurger, 8 november 2019 i Västervik

”Managing penetrating trauma when resources are scarce”

Föreläsning 14 november 2019, Södersjukhuset i Stockholm

Traumautbildning för operationssjuksköterskor

Inbjudan 22 november, Svensk sjuksköterskeförening i Stockholm

Svenska Traumanätverket

Nationell samling 29 november 2019 i Örebro

IPRED (International Preparedness and Response to Emergecies and Disasters)

IPRED 13-15 januari 2020 i Tel Aviv, Israel
Följebrev IPRED

Karolinska traumasymposium

Inbjudan till Karolinska tramasymposium 30 januari 2020

EVTM

Aktuella EVTM-aktiviteter

European Congress of Trauma & Emergency Surgery

Kongress ESTES 26-28  april 2020 i Oslo

Seminarium 13 april 2018

Dokumentation från seminariet 13 april 2018

Katastrofmedicin

Studie efter masskjutningen i Las Vegas 2017 (nytt fönster)

Forskning och publicerat

Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury (CRASH-3): a randomised, placebo-controlled trial, The Lancet

Traumapatienter överlevde oftare på universitetssjukhus (opublicerad studie), Läkartidningen augusti 2019

Changing the System - Major Trauma Patients and Their Outcomes in the NHS (England) 2008–17

Improved Trauma Outcomes after the Introduction of a Trauma System in England

Rehabilitering efter trauma?, Nasjonal kompetansetjeneste for Traumatologi

European Major Trauma Haemmorhage Guideline

Long-term follow-up of patients treated for traumatic injury regarding physical and psychological function and health-related quality of life, European Journal of Trauma and Emergency Surgery

Evaluating the impact of cycle helmet use on severe traumatic brain injury and death, BMJ 

Andra traumasystem

London traumasystem

NKT Traume, Norge

Victorian State Trauma System, Australien

Uppdaterad: 2019-10-23
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion