Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Projekt traumasystem sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsledningen har uppdragit till en projektgrupp att föreslå en ny funktion för samordning av traumavård inom sydöstra sjukvårdsregionen. Funktionen ska samordna och skapa förutsättningar för traumavården genom hela vårdkedjan. Införandet ska ske successivt med målet att implementera och tydliggöra den nya funktionen samt respektive sjukhus uppdrag inom två år.

Aktuellt i projektet

Traumagrupperna på respektive sjukhus är den naturliga kommunikationsvägen i systemet när det gäller traumafrågor. För att kunna kommunicera mellan våra landsting/regioner med distributionslistor via mejl har vi fått tillåtelse att "öppna upp" för den möjligheten, vi återkommer med praktisk information. Vi kommer också föreslå att en funktion med titel traumakoordinator ska finnas i varje traumagrupp (för de traumagrupper/sjukhus som inte redan har det). Funktionen ansvarar bland annat för registreringen i SweTrau och kan ingå i det nationella nätverket för traumakoordinatorer.

Ett underlag med framtagna kvalitetsindikatorer för traumasystemet är framtaget. Vi har ansökt om medel från FORSS för att kunna undersöka möjligheterna till en vetenskaplig utvärdering av organisationsförändringen.

En del av projektet övergick i förvaltning i och med mötet i regional arbetsgrupp trauma 19 oktober. Organisatoriskt ingår arbetsgruppen i det regionala programområdet akut vård som är i uppstartsfas. Projektet i övrigt fortsätter enligt plan.

Projektgruppen Traumasystem SÖSR
Annika, Anita, Jan, Knut och Peter

Regional arbetsgrupp trauma

Dokumentation från mötet 19 oktober 2018

Mötesanteckningar arbetsgrupp trauma

Presentation kvalitet och kunskapsstyrning

Presentation Traumacentrum US

Gemensam uppföljning efter LöFs traumagranskning

14 december 2018, 9-12
Videomöte där flera personer från traumakommittéerna kan medverka.

Mötestider 2019

8 februari 9-15, KMC i Linköping
3 maj 9-12 plats, video
20 september 9-15, KMC i Linköping
6 december 9-12, video

Projektdirektiv

Avgränsningar:

 • Projektet kommer inte att arbeta med införande av luftburen ambulansorganisation
 • Projektet är övergripande och kommer inte att leda något internt arbete på sjukvårdsregionens nio sjukhus mer än via respektive traumagrupp
 • Respektive sjukhus ansvarar för följsamhet av projektet
 • Berörda kliniker ansvarar för respektive verksamhets effektmål

Bakgrund och projektdirektiv

Processbild Traumasystem Sydöstra sjukvårdsregionen

Traumasystem Sydöstra sjukvårdsregionen

Klicka på bilden eller länken: Processbild Traumasystem Sydöstra sjukvårdsregionen (nytt fönster)

Klicka på i-symbolerna i processbilden för mer information.

Utvecklingsdialog 2018

Inventering av behov av utbildning och riktlinjer 2018-01-22

Förslag på kvalitetsindikatorer 2018-03-05

Frågor till ledamöter i SÖSR Regionala traumaråd/ordföranden i lokala traumakommittéer/grupper 2018-03-28

Svar: Uppdrag lokal traumakommitté i Region Jönköpings län, 2018-05-23

Besök hos traumagrupperna

 • Jönköping 17 april kl 10–12
 • ViN 28 maj kl 14–17
 • US 7 juni kl 15–16.30
 • Västervik 23 augusti kl 16
 • Kalmar 11 september kl 14:30-16
 • Värnamo 24 oktober kl 10-12
 • Eksjö 6 december kl 14-16

Projektgruppens arbetsmaterial

Projektgruppens arbetsmaterial (inloggning)

Projektorganisation

Styrgrupp

Regionsjukvårdsledningen (RSL)
Beställarens representant/kontaktperson
Stefan Franzén

Projektledare

Annika Bergström

Kris och katastrofmedicinsk beredskap
Region Östergötland

Medicinskt ansvarig

Knut Taxbro

Projektgrupp

Anita Mohall

Jan Johansson

Peter Andersson

Kvalitetsregister

Svenska traumaregistret SweTrau (nytt fönster)

SweTrau Årsrapport 2017

Säker traumavård

Projektet Säker traumavård, LÖF

Nationella traumalarmskriterier, LÖF

Traumarevision 2017

Säker traumavård - återföringsrapport för Sydöstra sjukvårdsregionen 2017

På gång

Nätverksmöte svensk och norsk traumasjukvård

30 november 2018 kl 9:30-16
KMC Linköping 
Inbjudan till nätverksmöte för svensk och norsk traumasjukvård i Linköping 30 november 2018

Karolinskas traumasymposium 2019

24 januari 2019
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Inbjudan

Nu kan du ladda ned appen ”Traumacentrum Karolinska” via Google Play eller iTunes.

Akut- och traumakirurgiska dagarna

11-12 mars 2019 i Linköping
Program

Tactical Trauma 19

8-9 Oktober 2019 i Sundsvall
Tactical Trauma 2019

Seminarium 13 april 2018

Dokumentation från seminariet

Aktuell forskning

Changing the System - Major Trauma Patients and Their Outcomes in the NHS (England) 2008–17

Improved Trauma Outcomes after the Introduction of a Trauma System in England

Andra traumasystem

London traumasystem

NKT Traume, Norge

Victorian State Trauma System, Australien

Uppdaterad: 2018-11-28
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion