Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Bakgrund till projektet traumasystem

Socialstyrelsens utredning Traumavård vid allvarlig händelse (Socialstyrelsen Art.nr 2015-11-5) visar att allvarliga händelser kan medföra problem i samarbetet mellan landstingen beroende på att organisation, dokumentation och arbetssätt skiljer sig åt och är bristfälliga.

Socialstyrelsen föreslår stärkt ledning, styrning och kompetensförsörjning i de enskilda landstingen med gemensamma kvalitetshöjande organisationsförändringar bland annat genom införande av traumanätverk bestående av ett tydligt traumacentrum på regional nivå som nav.

Utredningen lyfter även fram behovet av luftburen ambulanssjukvård, framförallt ambulanshelikopter, för att förkorta tiden till definitiv vård för traumapatienter.

Efter genomförd förstudie av traumaprocessen i sydöstra sjukvårdsregionen (Dnr SVN-2017-4) samt fördjupad förstudie 2017 (Dnr SVN 2017-12) föreslås inrättande av ett traumacentrum för hela sydöstra sjukvårdsregionen.

Universitetssjukhuset i Linköping blir fysisk plats för den multidisciplinära traumavården som ska vara fristående från kliniktillhörighet.

Rapporter

Delprojekt Traumavård på akutmottagning och inom sluten vård

Förslag till ny funktion för traumavård inom sydöstra sjukvårdsregionen, fördjupad förstudierapport 2017-05-19

Traumaprocessen inom sydöstra sjukvårdsregionen, förstudierapport 2017-02-10

Ambulanshelikopter i Östergötland och sydöstra sjukvårdsregionen, 2015-01-08

Prehospital traumavård, Socialstyrelsen 2015

Traumavård vid allvarlig händelse, Socialstyrelsen 2015

Uppdaterad: 2018-11-01
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion