Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Nationell uppföljning från SKL

Läkemedelsområdet följs nationellt genom flera olika myndigheter och organisationer.

Kostnader för läkemedelsförmån och läkemedel i slutenvården, SKL

Varje månad gör SKL en sammanställning varje månad över kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen och i sluten vård. Sammanställningen finns på: Kostnader för läkemedel, SKL (nytt fönster)

Kvalitetsportalen, SKL

SKL tar fram dynamiska rapporter baserade på nationella indikatorer som berör slutenvård, förebyggande insatser, läkemedelsförskrivning till äldre, demenssjukvård och vård i livets slut. Rapporterna finns på: Kvalitetsportalen, SKL (nytt fönster)

Vården i siffror, SKL

Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Kvalitetsindikatorer och andra mått i Vården siffror ger faktaunderlag för analys och dialog inom och mellan huvudmän och vårdgivare. För läkemedel finns ett antal indikatorer. Samanstäälning för läkemedelsbehandling finns på: Vården i siffror -läkemedel, SKL (nytt fönster)

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91
marten.lindstrom@rjl.se

Uppdaterad: 2018-04-30
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion