Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Organisation

Det är de ordinarie ledningsfunktionerna för Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland som styr och följer upp samverkan och arbetet i sydöstra sjukvårdsregionen utifrån principerna om gemensamt ansvar, inflytande och gemensam uppföljning.

Politisk organisation

Samverkansnämnden är sjukvårdsregionens politiska organ. Nämnden består av tre företroendevalda och tre ersättare från vardera region. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Samverkansnämnden beslutar om:

 • vilken sjukvård som ska vara regiongemensam och till vilken enhet den ska samordnas
 • vilken vård som inte ska bedrivas i sjukvårdsregionen
 • fördelning av tilldelad budget från respektive region
 • priser för såld vård

Samverkansnämnden

Verksamhetsorganisation

Regionsjukvårdsledningen

Regionsjukvårdsledningen tar fram underlag till samverkansnämnden och verkställer nämndens beslut om gemensam verksamhet och samverkan. Regionsjukvårdsledningen ansvarar för styrning, samordning och uppföljning av:

 • produktion
 • kvalitet
 • utveckling
 • medicinska resultat
 • vårdprogram

Regionsjukårdsledningen och dess stab bemannas med verksamhetsföreträdare för de tre tre regionerna. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Regionsjukvårdsledningen

Regionala kunskapsråd

De fyra kunskapsråden samordnar och följer upp arbetet i de regionala medicinska programområdena på uppdrag av regionsjukvårdsledningen. Kunskapsråden bemannas med representanter från regionernas ledningsgrupper.

Kunskapsråd

Regionala medicinska programområden

De regionala medicinska programområdena motsvaras av nationella programområden i landstingens och regionernas system för kunskapsstyrning. De bemannas med verksamhetsföreträdare och sakkunniga från de tre regionerna. Programområdena har både ett nationellt och ett sjukvårdsregionalt uppdrag. De ska bland annat:

 • inventera behov och bidra till det nationella programområdets behovsanalys och omvärldsbevakning
 • skapa sjukvårdsregionala tillämpningar av nationella kunskaps- och beslutsstöd
 • formulera kvalitetsmål och konkretisera sjukvårdsregionens patientlöften
 • följa upp, analysera, rapportera och åtgärda medicinsk kvalitet, volymer, tillgänglighet och variationer samt patientrapporterade utfallsmått

Regionala medicinska programområden

Regionala samverkansgrupper

Sjukvårdsregionens samverkansgrupper är en del av landstingens och regionernas nationella system för kunskapsstyrning med uppdrag att stödja de regionala programområdena. Samverkansgrupperna bemannas med verksamhetsföreträdare och sakkunniga från de tre regionerna. Samverkansgruppen för upphandling och eSpir saknar motsvarighet i det nationella systemet.

Regionala samverkansgrupper

Regionala arbetsgrupper

Regionala arbetsgrupper bildas vid behov för delar av ett programområdes uppdrag eller för tillfälliga uppdrag från regionsjukvårdsledningen.

Kontakt

Namn Efternamn
epost

Uppdaterad: 2018-07-25
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion