Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Esther SimLab

Vårdplaneringsprocess och SIP (Samordnad individuell plan)

Henruiks berättelse

Vad?

Esther SimLab är ett nytt koncept för praktiskt lärande, som handlar om simulering av "icke-tekniska" färdigheter inom vård och omsorg, såsom t. ex. kommunikation, bemötande, förhållningssätt, teamarbete och samverkan. Esther SimLab är en struktur som kan användas med olika lärandemål i olika typer av träningssituationer. Esther SimLab har utvecklats tillsammans med patientföreträdare och själva simuleringstillfället genomförs alltid i samskapande med en Esther representant.

Anpassningen av Esther SimLab strukturen för att kunna användas vid simulering av vårdplaneringsprocess och SIP har gjorts tillsammans med patientföreträdare och  simuleringsträningen genomförs alltid i samskapande med en Esther representant. 

 

Lagen (2017:612) om
Samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård

 

Varför?

Med den nya lagen (Lagen (2017:612) om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård) som utgångspunkt och erfarenheter hittills visar att det ställs höga krav på vår förmåga att samverka och att vi behöver träna oss i samverkan tillsammans med Esther. Vi måste träna oss på att involvera Esther i sin egen vård och omsorg. För att detta ska fungera behöver vi samverka mellan de olika vårdgivarna och tillsammans med Esther, dettta behöver vi träna oss i tillsammans.

Träna samverkan tillsammans med Esther, kommunikationen med Esther och mellan vårdgivare, arbeta på ett tryggt och säkert sätt och samtidigt bidra till förbättringar och utveckling av vården, identifiera Esthers behov och tillsammans lägga en plan som möter Esthers omsorgsbehov,

För att simuleringen ska bli så realistisk som möjligt är det av vikt att en Esther representant medverkar och delger sina expertkunskaper och erfarenheter. På så vis kan vi träna oss i att samskapa vården.

"Learning by doing"

BILD "Kompetenshanden"

Kompetens handlar om att göra det man vet, att omsätta teoretisk kunskap i praktisk handling. Att reflektera och fånga lärandet av sina erfarenheter och värderingar, bygga relationer och lära tillsammans är centralt. Och att sedan agera på det som skulle kunna göras annorlunda.

Esther SimLab erbjuder en trygg träningsmiljö.

 

Hur?

Genom att samla personal tillsammans med patienten och träna tillsammans i en säker miljö man vi träna oss i samverkan och samordning. Personal från slutenvården, vårdcentral och kommun tillsammans med patienten bildar det team som ska arbeta tillsammans för Esthers bästa, vad är bäst för Esther? 

Tillvägagångssät:

  1. Kunskap om ämnet
  2. Förutsättningar för simulering
  3. Briefing - patientberättelse eller fallbeskrivning
  4. Simulering
  5. Debriefing - Vad hände? Vad gjorde vi bra? Vad kan jag göra annorlunda?
  6. Vad tar vi med hem, lärdomar?
  7. Handlingsplan

Kontakt

Maria Johansson
Utvecklingsledare Qulturum

Marcus Lidin
Utvecklingsledare Qulturum/Metodikum

Praktiskt lärande - För dig som ska komma igång med SIP

Förberedelser inför SIP möte (word)

Utvärdering av SIP möte (word)

Praktiskt lärande - För dig som har viss erfarenhet av SIP och vill träna praktiskt

Steg för steg - simulering av SIP (word)

Praktiskt lärande för simulering av SIP (powerpoint)

Mall för patientberättelse (word)

Checklista inför rekrytering av äldrerepresentant, Äldre och Verksamhet

Reflektionsblad observatörer SIP

Film exempel på hur SIP träning kan gå till (Lösenord: esther)

 

Praktiskt lärande - För dig som vill ha fördjupad kompetens inom vårdplaneringsprocess och SIP

Praktiskt lärande för process vid utskrivning och SIP (powerpoint)

Steg för steg - simulering av process vid utskrivning och SIP (word)

Reflektionsblad observatörer vårdplaneringsprocess

 

Material integreras i befintligt

Keen kompetenshand

Om kommunikation

Segmentering

Förbättringsarbete? (pågående)

Senior alert en del av SIP (pågående)

 

Övrigt att komplettera med, Vart?

Teamsamverkan, patient i centrum nu istället patient i fokus, patienten en i teamet

Samskapande i förbättringsarbetet

Systematisk reflektion

 

 

 

 

Material

Förkunskaper:

Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (länka)

Lagen om SIP (länka)

Riktlinje/rutin - Samordnad vårdplanering vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (länka till Region Jkpg län)

Film om personcentrerad vård, Vårdförbundet (6:57) (Länka)

Bild vårdplaneringsprocess (länka)

Överrenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten häslo- och sjukvård i Jönköpings län (länka)

 

SKL Personas (länkas)

Kompetenshanden (länkas)

 

 

Film, Samordnad indivuiduell plan (SIP) Sveriges komuner och landsting, SKL (3:00) (Länka)

SIP material (allmänt) från SKL hemsida (länka)

Samtalsguiden för vårdsamordnaren (länkas)

Övrigt Material:

Underlag vid kontakt med patientföreträdare

Manual för patientberättelse

Film 1 - Simulering av Samordnad vårdplaneringsprocess fram till utskrivning

Film 2 - Samordnad individuell plan, SIP

 

Reflektionsmodell: Beskrivningsfas, analysfas och användningsfas (dokument alt länka till Metodikums sida)

Material som stöd för instruktör inför simulering (dokument)

 

 

Uppdaterad: 2018-12-06
Marcus Lidin, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion