Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Våra patientlöften

Som patient i sydöstra sjukvårdsregionen ska du

  • erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök
  • erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte
  • vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan
  • få tillgång till jämlik vård
  • erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
  • få tillgång till patientsäker vård
  • erbjudas kostnadseffektiv vård

I sydöstra sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning.

Patientlöftena är fastställda av samverkansnämnden och används i planering och uppföljning av insatser.

Strategiska mål per programområde

Akut och perioperativ vård

Barn och ungdomars hälsa

Cancersjukdomar (RCC)

Endokrina sjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hud- och könssjukdomar

Hälsofrämjande

Infektionssjukdomar

Kvinnosjukdomar och förlossning

Lung- och allergisjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar

Medicinsk diagnostik

Medicinsk diagnostik GMC

Nervsystemets sjukdomar

Njur- och urinvägssjukdomar (RAG urologi)

Primärvård

Psykisk hälsa (RCPH)

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Rörelseorganens sjukdomar

Sällsynta sjukdomar (CSD)

Tandvård

Äldres hälsa

Ögonsjukdomar

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Uppdaterad: 2019-07-23
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion