Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Instruktioner handlingsplan 2019

Syfte och mål

Handlingsplanen ska beskriva prioriterade aktiviteter och samverkan med syfte att förbättra hälso- och sjukvården i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planerings- och beslutsprocess

Långsiktiga behov ska belysas i en interaktion i hela kedjan från regionala medicinska programområden (RMPO) via kunskapsråd (KR) till Regionsjukvårdsledningen (RSL) som underlag för beslut i Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen (SVN).

KR fångar upp verksamhetsförändringar som aviseras i RMPO eller andra grupperingar. Förändringarna bereds inför RSL och arbetas in i sjukvårdsregionens årliga överenskommelser.

RSL återkopplar KR:s planeringsarbete utifrån verksamhetsuppföljning och planeringsförutsättningar. RSL bereder ett samlat förslag till regional överenskommelse för nästa år till SVN.

SVN beslutar om den regionala överenskommelsen avseende verksamhetsförändringar och finansiella förändringar.

Utgångspunkter

Handlingsplanen utgår från:

 • RMPO:s uppdrag, patientlöften och föregående årsrapporter
 • verksamhetsplan för motsvarande nationella programområde (NPO)
 • övergripande mål för god vård
 • visionen för Landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Förbättringsområden och prioriterade aktiviteter

RMPO avgör hur många aktiviteter handlingsplanen ska omfatta.

Respektive aktivitet beskrivs kortfattat enligt den fastställda strukturen. Detaljer för genomförandet hänvisas till projektplaner eller motsvarande dokument.

Ange vilket eller vilka patientlöften aktiviteten avser att påverka.

Ange mätbara mål med beskrivning av hur mätningen ska gå till och vem som ansvarar för den.

Kommentera vilka konsekvenser aktiviteten förväntas få för:

 • Invånare, patienter och närstående
 • Verksamhet och medarbetare
 • Styrning och ledning

Ange hur aktiviteten ska följas upp, slutrapporteras och utvärderas.

Samverkan

Beskriv RMPO:s samverkan med:

 • NPO och andra aktörer på nationell nivå (ex myndigheter)
 • Andra RMPO och sjukvårdsregionala samverkansgrupper
 • Kommuner och andra lokala samarbetspartners
 • Patientföreträdare

Övrigt

Respektive RMPO ansvarar för att förankra handlingsplanen i relevanta verksamheter inom RJL, RKL och RÖ.

Handlingsplanen redovisas för respektive kunskapsråd senast x.

Fastställda handlingsplaner publiceras på sjukvårdsregionens webbplats.

RSL ansvarar för övergripande kommunikation om handlingsplanerna och prioriterade aktiviteter.

RMPO ansvarar för att kommunicera status för prioriterade aktiviteter till respektive kunskapsråd samt till ledningsfunktioner och relevanta verksamheter i RJL, RKL och RÖ.

Uppdaterad: 2019-01-21
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion