Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Instruktioner årsrapport 2019

Syfte och mål

Årsrapporten används för att redovisa genomförda aktiviteter och resultat till Regionsjukvårdsledningen och Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen.

Årsrapporterna ska bidra till en översiktlig bild av hela hälso- och sjukvårdssystemet i sjukvårdsregionen. De utgör tillsammans med särskilda utredningar underlag för prioriteringar, beslut och avtal om sjukvårdsregional samverkan, arbetsfördelning och nivåstrukturering.

Sammanfattande analys

Det första avsnittet i årsrapporten är programområdets kortfattade analys av aktuell medicinsk kvalitet, tillgänglighet, volym och produktion samt resultatet av genomförda aktiviteter och samverkan.

Analysen ska innehålla goda exempel, beskrivningar av kvalitetsskillnader och identifierade behov av:

 • Arbetsfördelning och förändringar i vårdutbud
 • Verksamhetsutveckling
 • Kompetensutveckling
 • Investeringar

Genomförda aktiviteter

Redovisa resultatet enligt samma struktur som den årliga handlingsplanen.

Resultat

Redovisa och kommentera eventuell variation i samtliga vårdnivåer för:

 • Medicinsk kvalitet (lämpligt urval mätetal i Vården i siffror och Nationella kvalitetsregister)
 • Tillgänglighet
 • Volym
 • Produktion

Utvecklingstendenser

Beskriv kortfattat vilka utvecklingstendenser som påverkar samverkan i sjukvårdsregionen.

Resultat av samverkan

Beskriv kortfattat resultatet av samverkan med:

 • NPO och andra aktörer på nationell nivå (ex myndigheter)
 • Andra RMPO och sjukvårdsregionala samverkansgrupper (ex IT-stöd, läkemedel och medicinsk teknik, upphandling)
 • Kommuner och andra lokala samarbetspartners
 • Patientföreträdare

Övrigt

Årsrapporten redovisas till respektive kunskapsråd senast X.

Årsrapporterna publiceras på sjukvårdsregionens webbplats.

RSL och SVN ansvarar för övergripande kommunikation om resultatet av sjukvårdsregionens samverkan.

RMPO ansvarar för att kommunicera utvecklingstendenser och resultat av genomförda aktiviteter och samverkan till respektive kunskapsråd samt till ledningsfunktioner och relevanta verksamheter i RJL, RKL och RÖ.

Kontakt

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län

Regionsjukvårdsledningens stab

Dokumentmall

Dokumentmall årsrapport 2019

Uppdaterad: 2019-01-21
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion