Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Samordnade remissvar om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Sydöstra sjukvårdsregionen samverkar i utvecklingen och införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som tas fram i Nationellt system för kunskapsstyrning.

Alla RPO sammanställer kortfattade synpunkter och beskrivningar av lokala och sjukvårdsregionala konsekvenser för invånare, patienter och verksamheter inom sitt programområde. Även RPO som bedömer att vårdförloppet inte påverkar programområdet ska återkoppla detta.

Processbeskrivning

  1. SKR publicerar preliminära versioner av vårdförloppen.
  2. RSL uppdrar till alla RPO att lämna synpunkter på alla vårdförlopp.
  3. RPO mejlar sina synpunkter till RSL stab .
  4. RSL stab går igenom synpunkterna och sammanställer ett remissvar.
  5. RSL stab skickar in sjukvårdsregionens remissvar till SKR.

Mer information

Vårdförloppen fastställs av Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS). De tas fram av nationella arbetsgrupper utifrån regionernas överenskommelse med staten.

Vårdförloppen ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process.

Information om arbetet med vårdförlopp finns på webbplatsen Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård:

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, kunskapsstyrningvard.se

Fastställda vårdförlopp publiceras på Nationellt kliniskt kunskapsstöd:

Vårdprogram och vårdförlopp, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Aktuella vårdförlopp

Vårdförlopp

Omfattning

Status

Ansvarigt programområde

Höftledsartros - primärvård

Misstanke om höftledsartros, eller vid försämring av tidigare känd höftledsartros och avslutas vid acceptabel funktions- och smärtsituation, eller remiss för ortopedisk bedömning

Fastställt

Rörelseorganens sjukdomar

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Misstanke om KOL och avslutas när en skriftlig behandlingsplan upprättats tillsammans med patienten och ett första uppföljningsbesök har genomförts Nationell remiss 
hösten
2020

Lung- och allergisjukdomar

Kritisk benischemi

Välgrundad misstanke om kritisk benischemi till uppföljning efter behandling

Nationell remiss 
hösten
2020

Hjärt- och kärlsjukdomar

Reumatoid artrit (RA)

Välgrundad misstanke om reumatoid artrit och avlutas när patienten har levt ett år med diagnosen

Fastställt

Reumatiska
sjukdomar

Schizofreni första-gångsinsjuknande        

Misstanke om psykos till första årsuppföljning vid förstagångsinsjuknande i schizofreni och liknande tillstånd

Nationell remiss 
hösten
2020

Psykisk hälsa

Sepsis

Välgrundad misstanke om sepsis med organdysfunktion hos vuxna på akutmottagning och avslutas vid uppföljning efter sepsisvård

2021

Infektionssjukdomar

Stroke och TIA                          

Misstanke om stroke och avslutas inför utskrivning av patient från strokeenhet

Fasttällt

Nervsystemets sjukdomar

 

Kontakt

Leni Lagerqvist
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Susanne Yngvesson
susanne.yngvesson.strid@rjl.se

Annica Öhrn
annica.ohrn@regionostergotland.se

Uppdaterad: 2020-06-12
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion