Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Patient- och närståendemedverkan

Patienters och närståendes kunskap tas tillvara på alla nivåer i systemet för kunskapsstyrning, till exempel genom att patienter och närstående ingår i grupper och att kunskap inhämtas från patientenkäter, registerdata, intervjuer, fokusgrupper med mera.

Principer i korthet

  • Respektive processtöd ansvarar för rekrytering av patienter och närstående.
  • Respektive region ansvarar för interna administrativa processer, introduktion och ersättningar.
  • Ersättningsfrågor besvaras av respektive processtöd.
  • Rekrytering sker samtidigt med övriga medlemmar i en grupp eller så snart som möjligt.
  • Uppdraget, tidsåtgång och ersättning dokumenteras i en överenskommelse.
  • Introduktionen ska innehålla gruppens syfte och uppdrag, deltagarnas roller samt en beskrivning av kunskapsstyrningsorganisationen.
  • Beslutsprocesserna ska vara öppna och tillgängliga för alla medverkande.
  • Patienters och närståendes medverkan ska utvärderas.
  • Ersättningen baseras på skattepliktigt arvode och reseersättning enligt nationell modell.

Rutiner och ersättningsnivåer

Rutiner och ersättningsnivåer fastställdes av Regionsjukvårdsledningen 8 april 2020. De utgår från nationella rekommendationer i Nationellt system för kunskapsstyrning.

Rutin för patient- och närståendemedverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen

Mall för överenskommelse

Överenskommelse mellan patient-/närståendeföreträdare och uppdragsgivare

Uppdaterad: 2020-05-12
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion