Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Tolkcentral för döva och hörselskadade

Tolktjänsten tillhandahåller tolk i de situationer den enskilde så önskar, bidrar till att ge goda kommunikationsförutsättningar för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade så att brukare av tolktjänst aktivt ska kunna delta i livets olika vardagliga händelser och skeenden.

Om tolktjänst för döva, hörselskadade och dövblinda

Tolktjänsten Region Jönköpings län ingår i Habiliteringscentrum. Vårt arbete har sitt plattform i medskapande, meningsfullhet och kvalitet.

Tolktjänsten inom regionen vill genom att tillhandahålla tolk i de situationer den enskilde så önskar, bidra till att ge goda kommunikationsförutsättningar för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade så att brukare av tolktjänst aktivt ska kunna delta i livets olika vardagliga händelser och skeenden.

I vilka situationer kan tolk beställas?

Man kan beställa tolk till alla förekommande situationer i vardagslivet. Hälso- och sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, myndighetskontakter, familjeangelägenheter, fritidsaktiviteter och föreningsliv kan vara exempel på vardagstolkningar. Vardagstolkningen är kostnadsfri.

Hur sker tolkningen?

Tolktjänsten ger insatser till enskilda brukare eller i grupp. Tolkinsatserna kan variera beroende på den enskilde brukarens behov. Beroende på uppdragets art och vid längre tolkuppdrag, arbetar ofta två teckenspråkstolkar växelvis.

Alla tolkar har tystnadsplikt och är opartiska.

Vad kostar det att använda tolk?

Tolktjänsten för döva och hörselskadade är kostnadsfri för alla brukare där uppdraget är att betrakta som vardagstolkning. Teckenspråkstolkning och skrivtolkning vid hälso- och sjukvårdsbesök är alltså kostnadsfri.

Däremot är tolkinsatser vid reguljär utbildning ett ansvar för utbildningssamordnare. När tolkning beställs hos myndighet gäller ansvars- och finansieringsprincipen.

Tolkmetoder

Teckenspråkstolkning

Tolkningen sker i båda riktningarna mellan talad svenska och teckenspråk. Den största brukargruppen är hörselskadade och döva som har teckenspråket som sitt första språk.

Skrivtolkning

Den största brukargruppen som använder skrivtolkning är hörselskadade och vuxendöva, som efter språkinlärningen blivit så gravt hörselskadade att de har svårt att klara tidigare kommunikation. Tolkningen sker i en riktning, eftersom den hörselskadade/vuxendöve pratar själv. Tolken använder ofta en bärbar dator vid tolkningen och skriver allt som sägs. Texten som skrivs kan inte sparas. Andra tolkmetoder som används är tecken som stöd och tydligt tal.

Dövblindtolkning

Tolkningen sker till brukare som har syn- och hörselnedsättningar i olika grader och kombinationer. I gruppen finns både de som har svenskan och de som har teckenspråket som sitt första språk. Även ledsagning och syntolkning ingår i dövblindtolkningen.

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2018-08-14
Eva Karlsson, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik