Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Digitala möten - Övriga aktörer

Förutsättningar för att kunna genomföra ett digitalt möte

För att använda den digitala mötestjänsten krävs åtkomst till en internetuppkopplad enhet och de tillbehör som behövs inklusive kortläsare. Information om krav på enheter och utrustning finns i dokumentet: Cisco meeting minimikrav, utrustning och paketförslag som återfinns på Digitala lösningars projektsida http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44129

Möte med känslig information

Vid ett digitalt möte där känslig information diskuteras/presenteras måste mötesdeltagarna se till att endast de som har rätt till och direkt behov av uppgifterna har möjlighet att ta del av uppgifterna.

Tänk på att

  • Endast personer som verkligen har behov av uppgifterna för sitt arbete ska delta i mötet.

  • Använd endast de tjänster som Region Jönköpings län erbjuder för digitala möten.

  • Om sekretessbelagd information lämnas till mötesdeltagare från andra vårdgivare/organisationer ska den som lämnar ut uppgifterna ha gjort en men-/sekretessprövning för att se att det inte föreligger sekretess gentemot övriga mötesdeltagare. Detta gäller oavsett om utlämnandet sker muntligen eller skriftligen, samt omfattar alla former av möten.

  • Använd en plats där inga andra än deltagarna kan se och höra vad som avhandlas.

  • Mötet får inte spelas in.

 

Inloggningsmetoder

Digitala möten – samordnad vårdplanering har stöd för två inloggningsmetoder initialt, dels via 1177 men även via RJL. Dessa metoder är SITHS och BankID.

Vårdsamordnaren (mötesorganisatören) lägger upp deltagare med HSAid (=SITHS inloggning) och för övriga med personnummer (=BankID inloggning).

Support

Naturligtvis kan teknikproblem uppstå vid mötet. Mötesdeltagarna uppmanas därför i rutin/praktiska anvisningar att testa utrustningen i god tid före mötet. Det kan självfallet vara svårt för IT-support att snabbt lösa uppkomna problem på distans, och IT-support har inte möjlighet att på plats ge stöd i patientens hem. Därför finns även dokument till stöd för egen felsökning på Digitala lösningars projektsida http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44129  ?

En gemensam ambition är att det planerade mötet ska genomföras. Om problem uppstår, i direkt anslutning till mötet ska vårdsamordnaren kontaktas, som mötesorganisatör och för att bedöma om mötet ska genomföras alternativt skjutas upp. Vid behov kontaktar vårdsamordnaren ITC om det gäller tekniska problem. Som backup lösning finns möjlighet för deltagarna att ringa in med unikt mötes – ID.

Om det har varit problem under mötet med att ansluta felanmäls detta i första hand till den lokala supporten hos respektive huvudman. Om kommunens lokala IT-support konstaterar att det inte är något lokalt problem tar de i sin tur kontakt med Regionens IT-support.

 

 

 

 

Cisco Meeting - mötesfunktionalitet

Uppdaterad: 2018-10-10
Patrik Svensk, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion