Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Fokusgruppsintervju

Vad är en fokusgruppsintervju?

Fokusgruppsintervju är en form av gruppsamtal/gruppintervju där ett givet ämne diskuteras under ledning av en samtalsledare och en observatör som dokumenterar samtalet och vad som kommer upp.

Varför?

Syftet med metoden är att studera människors föreställningar, kunskaper, attityder och värderingar om ett ämne. En fokusgruppsintervju ger möjlighet att studera diskussionens innehåll men också att studera interaktionen mellan gruppmedlemmarna. Fokusgrupp kan skapa en hög grad av interaktion mellan deltagarna. Gruppdynamiken skapar nya reflektioner bland deltagarna.

När?

 • Då man eftersträvar bred förståelse för hur målgruppen upplever eller resonerar kring ett ämne
 • Önskar förståelse för varför målgruppen
  - gör det de gör
  - tycker som de tycker
  - tycker att något är bra/dåligt
 • Inför enkäter för att hitta relevanta frågeområden
 • Som ett komplement till andra undersökningar.
 • För att samla in kunskap om en grupps uppfattningar som en del i en utvärdering.
 • För att samla in kuskap som en del i ett utvecklings-/eller förbättringsarbete.
 • För att samla in kunskap hur man bör genomföra en ny insats/verksamhet.

Hur?

Flerstegsfokusgruppsintervju

 • Vid flerstegsfokusgrupper träffas deltagarna vid flera tillfällen. Deltagare i gruppen kan variera men delar av den ursprungliga gruppen finns hela tiden med.
   
 • Denna metod öppnar upp för flera vinklar och möjlighet till utveckling och förbättring under tid.

Exempel på arbete där intervju i fokusgrupper använts

 

 

Kontakt

Paula Bergman, Folkhälsosektionen
010-242 42 11, 0706-98 01 00

 

Exemper på hur/var metoden använts

Evidens - fördjupning

 • Peter Esaiasson · Mikael Gilljam · Henrik Oscarsson · Lena Wängnerud (2002)
 • Kvalitativa intervjuer, Jan Trost (2010)
 • Fokusgrupper –om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod,  Victoria Wibeck (2010)
 • Metodpraktikan- Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud (2012)

 

Uppdaterad: 2017-08-03
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion