Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Shared dicision making (delat beslutsfattande)

Vad är delat beslutsfattande?

Delat beslutsfattande är ett arbetssätt som avser skapa förutsättningar för patienters/brukares delaktighet inom hälsa, vård och omsorg. Metoden bygger på kommunikation och en systematik som är användbar inom såväl psykiatrisk som somatisk vård och omsorg. Syftet är att bygga "partnerskapet" och stödja överrenskommelsen i ett personcentrerat förhållningssätt (se metod för personcentrerad vård).

Delat beslutsfattande underlättar för personerna att ta en aktiv roll i beslut som rör deras hälsa, vård och behandling. Information om tillgängliga alternativ, dess för- och nackdelar och personens egen preferens ska ligga till grund för gemensamt fattat beslut om hälsa, vård och behandling.

För att uppnå en personcentrerad vård är delat beslutsfattande ett användbart arbetssätt.

Varför använda delat beslutsfattande?

Delat beslutsfattande bygger på ett kommunikativt förhållningssätt. Grundförutsättningarna är att samtliga parter (patient/brukare och/eller närstående och profession) ska:

  • vara delaktiga
  • dela samma information om vård och behandlingsalternativ samt dess för- och nackdelar
  • bidra på lika villkor i beslutsfattandet
  • fatta ett beslut i samförstånd, som inte kan ändras annat än i samförstånd

När är delat beslutsfattande aktuellt att använda?

När fler än en (effektiv) behandlingsåtgärd kan erbjudas. När personer ges förutsättningar att delta i beslut om egen vård och behandling, ökar följsamheten till behandling och risken för behandlingsavbrott minskar.

Hur går det till?

Beslutsprocessen består av nio steg:


1. Uppmärksamma att ett beslut behöver fattas
2. Beskriva och tydliggöra inblandade personers roller och ansvar
3. Presentera vård- och behandlingsalternativ
4. Informera om nytta och riskförhållanden med de olika
    alternativen
5. Undersöka patientens förståelse, värderingar och förväntningar
6. Identifiera inblandade personers preferenser
7. Diskutera med alla inblandade personer
8. Fatta ett beslut som alla inblandade samtycker till
9. Planera uppföljning

 

 

Kontakt:

Berith Hedberg
Futurum
036 32 10 22

 

 

Uppdaterad: 2017-03-10
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion