Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Metod Delaktighetsmodellen

Vad är Delaktighetsmodellen?

Delaktighetsmodellen, som främst används inom LSS-verksamheter och inom äldreomsorgen, är ett av flera arbetssätt för att främja berörda personers (brukares) delaktighet i det stöd och den service de får.

Varför använda Delaktighetsmodellen?

Syftet är att stärka personens engagemang och inflytande över sin vardagssituation och sin nära omgivning. Arbetssättet avser att underlätta en jämlik dialog mellan personer som delar ett vardagligt sammanhang men där ena parten har mer inflytande än den andra.

När är Delaktighetsmodellen aktuell?

Idén med Delaktighetsmodellen är att stödja, träna och stimulera personens intresse för att uttrycka och föra fram sina behov och önskemål. Delaktighetsmodellen är en väg mot egenmakt och ett meningsfullt liv. Delaktighetsmodellens aktörer är: berörda personer (brukare), personal, vägledare chef eller arbetsledare.

Hur går Delaktighetsmodellen till?

Modellen bygger på dialogsamtal kring önskade teman och frågor där samtalen förs i mindre grupper efter ett visst mönster. Berörda personer träffas för sig och personal för sig, innan alla sammanstrålar för en gemensam diskussion. Samtalen leds av ett Vägledarpar (företrädesvis en personal och en brukare) med särskild utbildning i Delaktighetsmodellen. Vägledarparets uppgift är att guida samtal, vara en länk mellan grupperna, sammanfatta samtalen och avsluta samtalsserien. Vägledare får inte vara personal knuten till verksamheten. En samtalsserie kallas också delaktighetsslinga. För att använda Delaktighetsmodellen ska samma personal vara med genom hela slingan. Chefer tar ansvar för genomförande och uppföljning av resultat.

För att kunna bli Vägledare i Delaktighetsmodellen krävs en utbildning av FoU Välfärd Kommunförbundet Skåne. Utbildningen hålls av Kursledare inom Delaktighetsmodellen, tillika grundarna av modellen: Ann-Christine Gullacksen och RoseMarie Hejdedal http://kfsk.se/socialtjanst/fou-valfard/delaktighetsmodellen-2/

 

Kontaktperson

Ingalill Hafström
Primärkommunal utveckling

Mer läsning:

Delaktighetsmodellen som broschyr. (Nytt fönster)

Delaktighetsmodellen - en väg mot empowerment. Uppföljning av erfarenheter från Skåne. (Nytt fönster)

Publikationer, Kommunförbundet Skåne (Nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-05-23
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion