Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Metod Intervju

Vad är en intervju?

Intervjun innebär en direktkontakt mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. Informationen kan samlas in antingen genom intervju vid fysiskt möte eller genom telefonintervju. Samtalet är ett gammalt sätt att förvärva kunskap och kan genomföras individuellt eller i grupp.

Varför använda intervju?

Intervjuer kan användas för att till exempel söka förståelse för hur människor uppfattar sin livsvärld, sitt mående eller en genomförd insats. Samtal ger möjlighet att lära känna andra människor, få veta något om deras erfarenheter, deras känslor och förhoppningar av den värld de lever i. Vid en intervju finns möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor som förtydligar och fördjupar förståelsen av det som framkommer.

När kan intervjuer användas?

Intervjun kan användas som huvudmetod för att samla in kunskap eller som metod för att komplettera annat insamlat material. Vilken form av intervju som väljs måste alltid ses i förhållande till det syfte, ämne eller tema som ska belysas. Det är av stor vikt att inför intervjuer fundera kring etiska reflektioner som: krav på samtycke, krav på att bli informerad om syftet med intervjun, krav på konfidentialitet, krav på skydd för barn samt särskild hänsyn till socialt svaga grupper.

Hur kan intervjuformulär konstrueras?

Intervjuer kan vara av olika slag:

 • Djupintervju: Samtal som går på djupet med det område som ska belysas.
 • Öppen och ostrukturerad intervju: Har frågeområden, så kallade teman som ofta är förutbestämda. I en öppen intervju är målsättningen att den intervjuade ska berätta så fritt som möjligt om temat.
 • Semistrukturerad intervju: Den vanligaste intervjuformen. Samtalet är inriktat på bestämda ämnen eller frågor som intervjuaren valt i förväg men inte lika strukturerad som enkät.
 • Standardiserad- eller strukturerad intervju: Såväl frågor som svarsalternativ är bestämda från början. Det strukturerade intervjuformuläret är intervjuns motsvarighet till enkäten.

Inför intervju ska det finnas ett tema och en problemformulering för det som ska studeras och viss kunskap eller förförståelse om ämnet. Inför en intervju ska en intervjuguide konstrueras som innehåller centrala teman och frågor som tillsamman täcker det som ska studeras. Vid utförandet av en intervjuguide kan det vara lämpligt att använda "områdesprincipen". Det innebär att intervjuaren börjar med frågor som inte är så känsloladdade utan börjar i utkanten och arbetar sig inåt. Några andra råd på vägen:

 • Innehåller frågan alltför känsliga saker som den intervjuade inte vill uttala sig om?
 • Är frågan tydlig? Kan den enbart tolkas på ett sätt?
 • Är frågan ledande?
 • Kräver frågan speciell kunskap och information som den intervjuade kanske inte har?
 • Ger frågeställningen utrymme för att den intervjuade kan ha egna och kanske otraditionella uppfattnigar?
 • Tips är att testa frågorna på en eller flera personer i din omgivning innan du använder dem i skarpt läge.

Gruppintervju:

Att tänka på om du använder existerande grupper:

 • Utgör redan en social enhet men med risk att de faller in i existerande roller.
 • Ger en inblick i hur individerna interagerar med varandra.
 • Risk att vissa saker inte tas upp (tas för givna eller är tabun).
 • Underlättar rekryteringen.

Att tänka på om du använder nya konstellationer:

 • Risk att blyga personer blir ännu blygare.
 • Finns inga förutfattade meningar om deltagarna.
 • Saknar gruppsamhörighet vilket tar tid att bygga upp.
 • Allt för heterogena grupper riskerar bli konfliktfyllda eller svårt att få gemensamma diskussioner. Ibland är man dock ute efter skillnader.

 

 

 

 

Kontakt:

Plattform medborgarmedverkan
Paula Bergman, Folkhälsosektionen
010-242 42 11, 070-698 01 00


Maria List Slotte, Folkhälsosektionen
010-242 41 87, 0767-242668

Informationsfilm:

 

Mer läsning:

Dalen, M (2015). Intervju som metod. Gleerups Utbildning AB

Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur

Trost, J (2009) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur

Uppdaterad: 2017-08-03
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion