Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Metod Enkät

Vad är en enkät?

Enkät är ett frågeformulär som kan användas som alternativ till  intervju för att ta del av människors uppfattningar och mående. Den som svarar på enkäten noterar själv sina svar antingen i pappersform eller via dator/surfplatta.  

Varför enkät?

Enkäter kan användas för att undersöka människors uppfattning, attityd eller synpunkt genom att ställa samma frågor till vanligvis ett stort antal människor eller en specifik målgrupp. Enkäter kan också användas vid utvärdering.  När en undersökning ska genomföras som avser en relativt stor grupp människor är enkät att föredra framför intervju då den tidsmässigt kräver mindre tid vid genomförandet jämfört med  intervju.

När kan enkäter användas?

Fördelar med enkät

 • Kan göras på ett stort urval med relativt liten arbetsinsats innan bearbetning påbörjas.
 • Undersökningen kan göras inom ett stort geografiskt område.
 • Undersökningen kan riktas till en bestämd målgrupp.
 • De som besvarar enkäten kan besvara och överväga frågor i egen takt.
 • Frågeformuleringarna är vanligtvis standardiserade det vill säga att frågor och svarsalternativ är samma för alla som besvarar enkäten.
 • De som svarar på en enkät gör det själv vilken minskar risken för påverkan från t.ex. en intervjuare.

Nackdelar med enkät

 • Enkätundersökningar kan ge ett visst bortfall.
 • Antalet frågor bör begränsas (40-50) och enkäten bör inte ta lång tid att fylla i (max 30 min).
 • Vid enkätundersökning har den som besvarar enkäten ingen möjlighet att ställa följdfråga om något är oklart.
 • Personer som har läs- och skrivsvårigheter, funktionsnedsättning eller språksvårigheter kan hamna i bortfallsgruppen.
 • Jämfört med intervju kan inga följdfrågor ställas som förklarar och fördjupar kunskapen av de svar som ges. 

 

Hur kan enkäter konstrueras?

Det finns flera olika riktlinjer att följa när frågor till formulär ska konstrueras. Nedan följer några:

 • Språket i formuläret bör vara anpassat till sin målgrupp.
 • Varken frågor eller svar ska kunna tolkas på mer än ett sätt.
 • Frågor bör inte formuleras på ett ledande sätt.
 • Kunskapsfrågor bör undvikas.
 • Frågor får bara innehålla en frågeställning åt gången.
 • Frågor ska ha samma logiska ordningsföljd på svarsalternativen.
 • Bestäm i förväg på vilket sätt svaren ska bearbetas och anpassa frågeformuläret därefter.
 • Tips är att testa frågorna på en eller flera personer i din omgivning innan du använder dem i skarpt läge.

 

 

 

 

Kontakt:

Paula Bergman, Folkhälsosektionen
010-242 42 11, 070-698 01 00


Maria List Slotte, Folkhälsosektionen
010-242 41 87, 0767-242668

Informationsfilm:

 

Mer läsning:

Trost, J. (2001) Enkätboken: Studentlitteratur

Uppdaterad: 2017-08-03
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion