Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Lärcafé

Vad är Lärcafé?

Lärcafé är en pedagogisk modell (inspirerad av norsk Hälsopedagogik) med målsättningen att deltagande patienter/ motsvarande och/eller anhöriga ska få ökad kunskap och lära sig hantera sin livssituation utifrån sina egna behov och resurser, därmed få bästa möjliga livskvalitet.
Lärcafé kan drivas för såväl diagnosgrupper som symptomgrupper alternativt grupper med liknande behov av kunskap. Exempel på målgrupper för tidigare lärcaféer är hjärtsvikt, Parkinsons sjukdom, nacksmärta och föräldragrupper.
Pedagogiken bygger på ett samspel mellan patienter/anhöriga och medarbetare.  Ett ömsesidigt kunskapsutbyte gör att ny kunskap kan inhämtas av alla deltagare.
Personer med egen erfarenhet av att vara patient eller anhörig deltar aktivt i planering och genomförande av lärcaféerna. Patienters och anhörigas frågor och behov styr innehållet i kurserna.

Varför Lärcafé?

Idén med lärcaféer är att patienter/närstående ska bli mer delaktiga genom att

 • stärka förmågan att hantera livet med en kronisk sjukdom
 • skapa nätverk där människor lär av varandras erfarenheter.
 • lära sig söka kunskap som är adekvat
 • stärka det friska hos patienten
 • inspirera till att hjälpa och stödja varandra
 • att med hjälp av ny kunskap tänka i nya banor och att ev försöka förändra sin livsstil.

När är Lärcafé aktuellt?

Lärcafé kan vara aktuellt i de flesta sammanhang där behov av ökad kunskap finns hos patient- och /eller anhöriggrupper. Det kan till exempel vara efter nydiagnosticering men det kan också vara aktuellt efter långvarig sjukdom.  I många fall kan de ersätta tidigare traditionella patientskolor.

Hur går det till?

När behov av en kurs finns anordnas den av en kursledare tillsammans med ”erfaren patient” och en representant för den verksamhet som vanligtvis ansvarar för vården av patientgruppen. Utbildningen planeras av kursledaren och den ”erfarna patienten” där man tar upp om det finns särskilda behov hos gruppen (ex parkinsonpatienterna skulle upp och röra på sig efter ca 15 minuter). Innehållet i kursen planeras första gången då alla deltagare träffas och man jobbar aktivt fram de frågor man vill ha svar på.. 

Lärcaféerna består av 4 - 5 träffar, en gång i månaden och varje träff pågår under 2,5 timmar.
De frågor som deltagarna önskar svar på samlas in och grupperas utifrån vilken profession som bäst lämpar sig att svara. Experterna bjuds sedan in för att svara på frågorna.

Kursledare
För att leda lärcafé kan man med fördel gå en kursledarutbildning. Målsättningen för utbildningen är att få verktyg och metoder för att driva ett eget Lärcafé med en grupp som är lämplig i den egna verksamheten.
Upplägget för utbildningen:

 • Uppstart under en halvdag
 • En heldagsutbildning
 • Start av egen lärcafégrupp med handledning
 • Genomförande av lärcaféträffar (4-5 stycken à 2,5 tim)
 • Uppföljning efter genomförda lärcaféer


 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Birgitta Ekeberg
Folkhälsa

 

Uppdaterad: 2022-02-08
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion