Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

BIKVA

Vad är BIKVA?

BrugerIndragelse i KVAlitetsvurdering, BIKVA, är en utvärderingsmodell utvecklad av den danska socialforskaren Hanne Kathrine Krogstrup.

Varför använda sig av BIKVA?

Modellen passar utmärkt när man vill utvärdera eller utveckla verksamheter utifrån ett starkt brukarperspektiv. Man utgår alltid från en gruppintervju med brukare som förutsättningslöst får tycka till om den verksamhet man använder sig av.

Resultatet blir i sin grund en utvärdering av verksamheten men kan i förlängningen leda vidare till en utveckling där modellens dialoguppmuntrande form ger möjlighet till samsyn om en verksamhet utifrån både ett brukar och personalperspektiv.

När är BIKVA aktuellt?

Har man behov av att veta vad brukare tycker om exempelvis ett gruppboende, en vårdavdelning eller en träffpunkt är detta ett sätt att samla in synpunkter som man därefter kan arbeta vidare med.

Brukarinflytandesamordnare, BISAM, i Jönköping har erfarenheter av att i huvudsak använda modellen i Kommunens grupp och stödboenden inom område psykiatri. Man har även tidigare prövat den inom Psykiatrins vårdavdelningar.

Hur går BIKVA till?

Man använder sig av oberoende intervjuare som inte har någon vårdrelation till de personer samtalen genomförs med. Förarbetet inleds oftast med en kontakt med berörd enhetschef eller liknande där verksamheten förbereds för de kommande samtalen.

Början är alltid en grupp av personer som använder sig av den aktuella verksamheten. Denna första intervju har inga förberedda frågor utan man har som uppgift som samtalsledare att få personerna att tycka till om verksamheten utan att styra in på riktade frågor. Viktigt är att återkoppla det gruppen sagt och komma överens om hur man vill formulera sig och vad det är som ska förmedlas vidare till nästa led.

Nästa led träffar intervjuarna en grupp personal som arbetar på den aktuella verksamheten. Denna grupp har innan fått ta del av startgruppens tankar som man här kan reflektera över.

Dessa två led med en brukargrupp och en personalgrupp är det huvudsakliga materialet som de inblandade väljer hur man vill gå vidare med. Oftast blir det ännu en återkoppling till brukargruppen som får reflektera över personalens svar som även det dokumenterats och delgetts grupperna.

Syftet med dessa samtal är att en oberoende granskare samlar in tankar där man kan tycka saker utan att ha en vårdrelation med varandra. Ofta får man klargörande svar på frågor man har men även goda idéer om förbättringar och utvecklingsområden man kan arbeta vidare med.

 

Kontaktperson:

Arpad Andesson
Kommunal utveckling

076 814 22 00
arpad.andersson@rjl.se

 

 

Uppdaterad: 2017-07-04
Åsa Melkersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling