Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Riktade insatser för en jämlik hälsa

Det genomsnittliga hälsoläget i länet är bra, men samtidigt kvarstår eller ökar hälsogapen mellan befolkningsgrupper och geografiska områden. För att möta detta har strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län 2016-2025 tagits fram gemensamt med regionens verksamheter, länets kommuner, myndigheter, civilsamhälle m.fl. Till strategin finns en handlingsplan för 2018-2020 som innefattar nio handlingsområden med 55 st. aktiviteter. Det finns tydlig nationell koppling genom regeringens mål att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.

Denna satsning med "Riktade insatser för en jämlik hälsa" utgår från handlingsområde 5 i strategin - Samverkan och samlärande, vars mål är följande;

Mål

• Skapa behovsstyrda mötesplatser för samlärande och erfarenhetsutbyte i samverkan med andra regionala aktörer skapas.

• Skapa gemensamma hållplatser för uppföljning och samlärande i genomförandet av strategin och handlingsplanen.

• Förbättrad spridning av goda exempel och erfarenheter med koppling till strategi och handlingsplan.

Regional strategi "Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län" (länk)
 

 

Kontakt

Anne Wilderoth
Folkhälsoutvecklare
Tel: 010-2435028

Veronica Ottosson
Folkhälsoutvecklare
Tel: 010-2435038

Jesper Ekberg
Folkhälsochef
Tel: 010-2424201

Praktikseminarieserie

Träffar 2019
Tid: Cirka kl 8.30-16.30
Lokal: Qulturum, Jönköping
21 januari 
18 mars
20 maj
10 juni

Material

Praktikseminarier

Inspirationsföreläsningar

Tips
Öppna jämförelser: folkhälsa 2019

Indikatorer per kommun - strategi för hälsa

 

Uppdaterad: 2019-03-05
Anne Wilderoth, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion