Region Jnkpings ln Resultat
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Vårdprevention

Vårdprevention innebär att på ett systematiskt förebyggande arbetssätt upptäcka risker i tidigt skede, identifiera de bakomliggande orsaker och därmed sätta in relevanta åtgärder för att minska risken att en vårdskada ska uppstå.  Genom de fem fokusområden främjar Senior alert ett förebyggande arbetssätt som bygger på vård- och omsorgsprocessens följande steg:

  • Identifiera risker och analysera orsaker för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion.
  • Planera och genomföra förebyggande åtgärder
  • Följa upp åtgärder och utvärdera resultat.

Senior alert har byggt in den vårdpreventiva processen i registreringen, vilket gör att personalen i realtid kan följa processen och resultaten i registrets rapporter.

 

Vårdprevention och utfall - Trycksår, undernäring, fall och ohälsa i munnen samt blåsdysfunktion

Rapporterna visar resultatet för arbetet med riskbedömning, identifiering av bakomliggande orsaker, åtgärdsplanering samt uppföljning. Resultaten ses i form av utfall för trycksår, BMI<22, ofrivillig viktminskning, fall och ohälsa i munnen. För blåsdysfunktion är det möjligt att följa förbättringar av riskfaktorer vid uppföljning.

Rapporterna visar resultat för Sverige, kommun och region. Privata vårdgivare återfinns under respektive huvudman, kommun eller region.

Resultat är sökbart på år (2016 --) och för innevarande år visas resultat från 1 januari till och med gårdagens datum.

I rapporterna finns möjlighet att sortera på typ av enhet. För kommunala verksamheter finns enhetstyperna vård och omsorg, demens, korttids, LSS (boende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), socialpsykiatri eller hemsjukvård. För regionala verksamheter finns enhetstyperna avdelning (sjukhus) eller vårdcentral  samt för Region Stockholm även hemsjukvård. Vid val av Sverige finns samtliga enhetstyper med i urvalet.

För förklaringar av resultat och utfall, se längst ner i rapporterna.

Länk till rapporterna samt en manual (film) hittar ni till höger på denna sida.

Vårdprevention och utfall

Trycksår, undernäring, fall och ohälsa i munnen

Blåsdysfunktion

Manual - publik rapport

Uppdaterad: 2021-02-09
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare