Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2018-05-21 11.21

Senior alert och GDPR

Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), blir svensk lag och träder i kraft 25 maj 2018. Förordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL), men kommer också att påverka patientdatalagen (PDL).

General Data Protection Regulation
GDPR - Nya Dataförordningen som träder i kraft 25 maj.

Dataskyddsförordningen påverkar Senior alerts arbete, men även anslutna vårdgivares arbete med registret. Det handlar för vårdgivares del främst om att säkra att patientinformation lämnas ut innan registrering sker i registret annars får ingen registrering ské.

 

För att kunna säkra att patientinformation lämnas ut till den registrerade har SKL och Kanslitet för Nationella Kvalitetsregister tagit fram dokument för vårdgivare/verksamheter att använda för att kunna säkerhetsställa att denna informationsskyldighet följs. Dokumenten finns att hämta hem på Senior alerts hemsida och fungerar som mallar där vårdgivare fyller i tomma fält för att informationen ska anpassas efter olika verksamheter.

Senior alert har även uppdaterat informationen på hemsidan om Rutiner gällande samtycke, utträde och utdrag ur registret, som är viktig information att ta del av gällande GDPR.

Tillämpningen av GDPR innebär inte att ett personuppgiftsbiträdesavtal behöver skrivas mellan Senior alert och vårdgivaren. Ett personuppgiftsbiträdesavtal hanteras av CPUA (Centralt personuppgiftsansvarig) och skrivs mellan CPUA och ett personuppgiftsbiträde. I Senior alerts fall skrivs avtalet mellan Region Jönköpings län (CPUA) och personuppgiftsbiträdet Uppsala Clinical Research Center (UCR). Detta PuB-avtal uppdateras enligt gällande GDPR från och med 25 maj. För mer information rekommenderar vi att ni läser informationen från Nationella kvalitetsregister om personuppgiftsansvar och rekommendationer till Nationella kvalitetsregister inför Dataskyddsförordningen.

Information till anslutna vårdgivare i Senior alert kommer att skickas från registret till registrerade regionkoordinatorer för respektive vårdgivare.

Vid frågor kan ni kontakta

 

Uppdaterad: 2018-05-21
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion