Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-10-16 10.53

Hur kan vi upptäcka risk för undernäring och hur kan vi förebygga och behandla undernäring?

Enligt Socialstyrelsen förekommer undernäring i Sverige framför allt bland äldre personer, trots att många äldre personer har bra matvanor.

En ökad ålder i kombination med sjukdom och funktionsnedsättning ses som riskfaktorer som kan utveckla undernäring. Det är viktigt att se tidiga tecken på undernäring och arbeta förebyggande för att säkerhetsställa att den äldres energibehov tillgodoses och förhindra att brist leder till försämring av bland annat funktionsförmåga och grundläggande sjukdom.

Läs mer om undernäring på Kunskapsguiden och hämta inspiration till hur ni kna jobba förebyggande med undernäring via Senior alerts Kunskapsbank.

Uppdaterad: 2019-10-16
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion