Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-05-01 11.42

Vårdpreventivt arbete är viktigare än någonsin.

Covid-19 medför längre vårdtider med risk för ökade vårdskador hos våra äldre. Senior alert är ert stöd i arbetet med förebyggande insatser som aldrig varit viktigare.

2 äldre personer  gåendes på en väg som stödjer sig på varandra.
Äldre löper större risk att drabbas av vårdskada.

 Äldre löper större risk att drabbas av vårdskada. Senior alert inkluderar fem områden som tydligt hänger samman med ökad risk för vårdskada. Dessa är; trycksår, undernäring, fall, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion. Problem med munhälsa reducerar kostintag, vilket ökar ofrivillig viktminskning och accelererad risk för fall. Personer som blir sängliggandes en längre tid ökar risken för trycksår med ökat lidande för individen.

I samband med Covid-19 är Senior alerts roll viktigare än någonsin och det vårdpreventiva arbetet aktualiseras ytterligare. Tidiga vårdinsatser förebygger lidande för individen och underlättar vårdprocesser för personal. Långa vårdtider som pandemin medför ökar risken avsevärt.

Senior alert fungerar som stöd i arbetet med förebyggande insatser oavsett kommunal eller regional verksamhet. Förebyggande insatser för våra äldre är om nu ännu viktigare och arbetet minskar onödigt lidande som vårdskador medför; såsom trycksår, undernäring, fall och ohälsa i mun och svalg. Registret ger möjlighet till att följa förebyggande insatser och utvärdera arbetet samt ge ett underlag till förbättringar. På sikt kan detta rädda liv.

Enligt Socialstyrelsen är det förebyggande arbetet centralt för att skapa en säker vård. Varje år drabbas ca 100 000 personer av vårdskada vilket, förutom allt lidande, beräknas kosta ca 8 miljarder kronor per år.  Vi rekommenderar Socialstyrelsens kunskapsstöd för Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre för ytterligare stöd till hur arbetet kan anpassas för personer med demenssjukdom och Covid-19.

Läs mer om förebyggande insatser i Senior alerts Kunskapsbank. Och kontakta oss gärna för andra frågor via senioralert@rjl.se.

Uppdaterad: 2020-04-30
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion