Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-05-08 7.00

Hur kan vi under Covid-19 förhindra att trycksår uppstår?

Risken är stor under pågående pandemi att antal trycksår kommer öka. Våra sköra äldre som drabbas av Covid-19 kräver längre vårdtider och har ett försämrat allmäntillstånd, vilket ökar risken för att trycksår ska uppstå och lidandet för individen.

En äldres hand i en annans
Förebyggande insatser är viktigare än någonsin

Risken är stor under pågående pandemi att antal trycksår kommer öka. Enligt Malin Munter, såransvarig sjuksköterska i Jönköpings kommun, behövs goda rutiner, ökad kunskap och ökad medvetenhet för att förebygga och behandla trycksår. En person med en pågående infektion med samtidig feber, minskat näringsintag, försämrad syresättning och mer stilla läge har en ökad risk att utveckla trycksår. Därför är förebyggande åtgärder så viktigt.

I Vårdhandboken finns det omvårdnadsåtgärder som ska ingå i ett systematiskt arbete för att minska risken för trycksår i samband med vård. Omvårdnadsåtgärder som bland annat är strukturerad riskbedömning, hudbedömning, lägesändringar och tryckavlastning.

Senior alert erbjuder en systematik i arbetet med trycksårsprevention - från riskbedömning till uppföljning, för att se att de åtgärder som ni planerar och utför ger önskat resultat. I dagens läge är det viktigt att fokus ligger på enkla men effektiva åtgärder.

Varje år genomför Senior alert en punktprevalensmätning av trycksår (PPM) som visar tydliga siffror. I 2019-års PPM observerades totalt 110 819 personer - varav 93 012 personer fanns inom kommunal verksamhet och 17 807 personer inom regional verksamhet. För dessa 110 819 personer hade 25,1 % risk för trycksår. Mätningen visade att 6 965 personer hade totalt 9 797 trycksår. Hur begränsar vi siffrorna för 2020?

Önskar du mer kunskap och inspiration för hur du kan arbeta för att förebygga trycksår rekommenderar vi filmen Lätta på trycket.Senior alerts Kunskapsbank hittar ni ytterligare exempel på åtgärder hur trycksår kan förebyggas. Samla gärna era kollegor och reflektera kring vad ni kan göra ytterligare för att förhindra trycksår.

Och som alltid - vid frågor kontakta oss på senioralert@rjl.se

Uppdaterad: 2020-05-07
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion